Stedelijke leefomgeving

Wereldwijd woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Ook in Nederland neemt de verstedelijking toe. De stad vormt daarmee een steeds belangrijker leefgebied voor vogels.

Het stedelijk gebied is het meest dynamische habitat voor vogels. Intensief ruimtegebruik zorgt ervoor dat steden steeds compacter worden en dat de bevolkingsdichtheid toeneemt. Daarnaast hebben onder andere de energietransitie, klimaatverandering, afname van stedelijk groen, veranderingen in beheer effecten op de leefgebieden van vogels. 

Sinds de start van het Meetnet Urbane Soorten in 2007 beschikt Sovon over goede gegevens van de verspreiding en aantalsontwikkeling van stadsvogels. Daarnaast leveren de tellingen van Jaarrond Tuintelling een gedetailleerd beeld op van vogels en andere soortgroepen in tuinen. Sovon volgt hiermee de ontwikkeling van vogels in de stad op de voet en doet onderzoek naar de effecten van beheersmaatregelen voor stadsvogels.

Projecten

Oude natuur bij een nieuwbouwwijk

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van huismus en gierzwaluw in het geding kunnen komen. Hoe moet je er ecologisch en juridisch mee omgaan? Vraagstukken waar zowel ecologische bureaus, projectontwikkelaars...

Huismussen in een neststeen

Grootschalige na-isolatie en renovatieprojecten ten behoeve van de energietransitie leiden ertoe dat daken worden aangepast aan de huidige tijd. Hierdoor kunnen nestgelegenheden voor de Huismus verloren gaan. Alternatieve nestgelegenheden kunnen dit...

Twee huismussen

Gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, of particulieren die gaan bouwen of verbouwen, moeten ervoor zorgen dat ze met deze activiteiten geen schade toebrengen aan vogels en hun verblijfplaatsen. Om deze gevolgen in te kunnen schatten, is...

Staartmees in de struiken

Mensen en vogels ontmoeten elkaar veelal in de stad. Voor sommige vogelsoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Het bebouwde gebied staat alleen niet stil, het is dynamisch en volop in beweging. Door...

Nieuwbouwwijk

Het stedelijk milieu is zeer dynamisch. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie van oude stadswijken of de aanleg van bedrijventerreinen kunnen van grote invloed zijn op broed- en foerageer mogelijkheden voor stadsvogels. De stadsvogelindicator...

Contact

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad