Stadsvogelindicator

Het stedelijk milieu is zeer dynamisch. Ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie van oude stadswijken of de aanleg van bedrijventerreinen kunnen van grote invloed zijn op broed- en foerageer mogelijkheden voor stadsvogels. De stadsvogelindicator laat voor verschillende vogelgroepen zien hoe goed ze het doen in vergelijking met het gemiddelde beeld in Nederland en waar beheer verbetering kan brengen.

De Stadsvogelindicator is ontwikkeld in opdracht van Vogelbescherming Nederland. De gegevens worden jaarlijks verzameld door waarnemers van de meetnetten MUS en PTT.  Daardoor ontstaat een beeld van de ontwikkeling op langere termijn. Zo worden bijvoorbeeld resultaten zichtbaar van investeringen in een vogelvriendelijke inrichting en beheer van de stad. De landelijke trends  uit MUS dienen mede  als context voor de interpretatie van de lokale  ontwikkelingen.

Als er onvoldoende waarnemers of gegevens zijn kan Sovon helpen bij het werven en opleiden van nieuwe tellers en bij het vastleggen van de uitgangssituatie. Er zijn projecten uitgevoerd in Zoetermeer, Arnhem en Eindhoven.

huizenbroeders in Zoetermeer

Stadsvogelindicator in Zoetermeer

Deze kaart laat zien hoe het gaat met huizenbroeders in Zoetermeer in 2011. De groep huizenbroeders bestaat onder meer uit Huismus, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, Gierzwaluw en Kauw. Op de rode telpunten zijn minder soorten waargenomen dan verwacht op basis van de structurele kenmerken van de stadswijk (o.a. hoeveelheid bebouwing, groen, leeftijd van de wijk). De blauwe punten laten zien waar er meer soorten of individuen voorkomen dan verwacht. Bij lage aantallen kunnen extra maatregelen zoals vogelvides voor mussen of speciale neststenen voor zwaluwen uitkomst bieden.

Contact

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetcoördinator MUS
Jan Schoppers
Coördinator onderzoeksthema stad

Henk Sierdsema

Senior onderzoeker
Henk Sierdsema
Themaleider Natuurbeheer