Voor feiten over vogels

Sovon voorziet de maatschappij van kennis over aantallen, verspreiding en ecologie van vogelpopulaties in Nederland

Huismussen
Jaarrond Tuintelling

Tel mee in het Jaar van de Huismus

De Huismus is een van de talrijkste broedvogels in Nederland en komt in bijna het hele land voor. Toch zijn er nog veel vragen rondom de soort. Zo weten we bijvoorbeeld weinig over het broedsucces van de Huismus. In het Jaar van de Huismus kun je meetellen om onze kennis hierover te vergroten.

Over Sovon

De vogelbevolking van ons land is continu in beweging. Samen met duizenden vrijwilligers brengt Sovon de ontwikkelingen in aantallen en verspreiding van vogels in kaart. Door verklarend onderzoek krijgen we inzicht in de oorzaken van deze veranderingen. Deze kennis is beschikbaar voor onderzoekers, beschermers, beleidsmakers en natuurliefhebbers. Zo voorzien we de maatschappij van feiten over vogels.

Nieuws

Wilde eend

De basis van het kuikenproject is dat eendenfamilies gemeld worden met informatie over het aantal kuikens én de leeftijd van de kuikens. Dat laatste is niet altijd makkelijk in te schatten.

Scholeksters op een broedpaal

Tijdens het Jaar van de Scholekster hebben vrijwilligers de broedprestaties van Scholeksters op broedpalen in de gaten gehouden. Van de 383 broedplatforms waarvan we data binnen hebben gekregen, waren er 49 bezet (13%).

Visarend

Eind maart verschijnen de eerste Visarenden in het land.

Nieuws en agenda
Sovonacademie
Nieuws

Sovonacademie

Via de Sovonacademie willen we vogelaars helpen om vogels beter te leren (her)kennen. Met webinars, online cursussen en praktijkcursussen brengen we je kennis van de ecologie, het gedrag en de determinatie van vogels in Nederland bij. Hier doe je kennis op die je niet in vogelboeken vindt, maar die je helpt om je veldwerk voor een project goed te kunnen doen.

Uitgelicht

Tuinteller aan het werk

Met Jaarrond Tuintelling verzamelen we systematisch gegevens over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
1 out of 5 stars
Harry Smit

Ik werd lid van de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN), en vogelen was een van onze belangrijkste bezigheden. Tijdens mijn studie biologie lag het vogelen op en wat lager pitje.

Porseleinhoen half in vegetatie

's Avonds en 's nachts op pad om in je telgebied te luisteren of er Porseleinhoentjes en andere, zeldzame rallen roepen. En misschien wel een Roerdomp.