Gebruiksvoorwaarden Sovon

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Sovon met betrekking tot de Website. Lees deze gebruiksvoorwaarden ('Gebruiksvoorwaarden') zorgvuldig door voordat u de Website bezoekt (‘Bezoeker’) en/of u zich via deze Website als waarnemer registreert (‘Waarnemer’). Deze Website is eigendom van Sovon.

1.2 Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Website en/of het aanmaken van een account als Waarnemer geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt Sovon u geen gebruik te maken van deze Website en zich niet te laten registreren als Waarnemer.

 

2. Definities

2.1 In deze gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

  • Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden van Sovon.
  • Sovon: vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland, gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40534547.
  • Website: de website van Sovon, www.sovon.nl, en de overige websites waarvoor Sovon (mede)verantwoordelijk is, waaronder www.vogelatlas.nl en www.liniewacht.nl.
  • Bezoeker: iedere bezoeker van de Website.
  • Waarnemer: degene die zich via de Website registreert als waarnemer. Een waarnemer heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van waarnemerscode en wachtwoord.

 

3. Dienstverlening Sovon

3.1 De dienstverlening van Sovon via de Website bestaat uit het verzamelen en controleren van waarnemingen, en het publiceren van informatie over alle in het wild voorkomende vogelsoorten in Nederland. Sovon publiceert de resultaten van vogeltellingen via de Website. Daarnaast zijn Bezoekers in staat deze resultaten te bekijken en zijn Waarnemers via eigen accounts in staat zelf (tel)gegevens in te voeren, te corrigeren en ter beschikking te stellen.

3.2 Sovon is verantwoordelijk voor de informatie die zij via de Website of anderszins verschaft. Sovon streeft ernaar actuele en betrouwbare informatie aan te bieden. Niettemin kan Sovon niet garanderen dat alle gepubliceerde informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Aan de op de Website gepresenteerde gegevens en informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3.3 Bij twijfel over de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de gegevens op de website of bij constatering van (mogelijke) onjuistheden, raden wij u aan contact op te nemen met Sovon via info@sovon.nl.

3.4 Sovon streeft naar een goedwerkend systeem voor de Website en de faciliteiten die continue, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.

3.5 Sovon garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Website kan worden gemaakt of dat de Website voortdurend toegankelijk is, nu de Website naar haar aard niet (volledig) storingsvrij is. Sovon doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Website zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.

3.6 Sovon is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Website onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Website voor Bezoekers en Waarnemers te beperken.

 

4. Verplichtingen Bezoekers en/of Waarnemers

4.1 Bezoekers en/of Waarnemers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Website gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en waarnemers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2 Bezoekers en Waarnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Website en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons- en tel-)gegevens. Waarnemers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van hun (persoons- en tel-)gegevens.

4.3 Waarnemers geven vooraf toestemming aan Sovon om de door hen verzamelde (tel)gegevens in detailvorm (plaats en tijdstip) te mogen gebruiken voor de reguliere Sovon-projecten, waaronder monitoring en verspreidingsonderzoek.  

4.4 Waarnemers kunnen ervoor kiezen om doorlevering aan andere organisaties standaard mogelijk te maken ten behoeve van bijdrages aan natuurbeleid, -beheer en toetsingen aan de (natuur)wetgeving. Deze keuze kan gemaakt worden en is door Waarnemers altijd te wijzigen via de button “Toestemming gegevensgebruik”.

4.5 Door het (vrijwillig) via de Website ter beschikking stellen van (tel-)gegevens en afbeeldingen, draagt een Waarnemer hierbij de rechten van intellectuele eigendom op deze (tel-)gegevens en afbeeldingen over aan Sovon, al dan niet bij voorbaat. Sovon draagt deze intellectuele eigendomsrechten niet over aan derden. Indien en voor zover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent de Waarnemer hierbij aan Sovon een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Website van Sovon.

4.6 Waarnemers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde toestemming en licentie aan Sovon.

4.7 Waarnemers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Website ter beschikking gestelde (persoons- en tel-)gegevens en afbeeldingen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Sovon en/of derden.

4.8 In gevallen waarin een Bezoeker en/of Waarnemer zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Website, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt Sovon zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Bezoeker en/of Waarnemer te verhalen.

 

5. Privacy

5.1 Sovon gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website onder www.sovon.nl.

 

6. Rechten van intellectuele eigendom

6.1 De Website en alle via de Website door Sovon ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Sovon en/of derden.

6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sovon of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, materialen, beeldmateriaal, de Website en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Sovon of de betreffende rechthebbende.

6.3 In geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Sovon en/of derden, behoudt Sovon zich het recht voor om alle hierdoor door Sovon en/of derden geleden schade volledig op de gebruiker van de Website, waaronder Bezoekers en Waarnemers, te verhalen.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Sovon is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Website en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Website zijn verbonden. Sovon is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de website kunnen worden aangeboden.

7.2 Sovon is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Bezoekers en Waarnemers, waaronder begrepen de door hen via de Website ter beschikking gestelde persoonsgegevens, telgegevens, afbeeldingen en/of andere materialen. Sovon geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze persoonsgegevens, telgegevens, afbeeldingen en/of andere materialen.

7.3 Sovon is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Website, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

7.4 De Website bevat links naar andere websites en/of servers die niet beheerd worden door Sovon of waarvoor Sovon anderszins (mede)verantwoordelijk is. Sovon is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Sovon biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Bezoekers en Waarnemers en  het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee je verbinding maakt vanaf de website voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Sovon.

 

8. Vrijwaring

8.1 Iedere Bezoeker en/of Waarnemer vrijwaart Sovon dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Website door de betreffende Bezoeker en/of Waarnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Sovon in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

 

9. Overige bepalingen

9.1 Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken zoals deze tussen partijen terzake van het gebruik van de Website zijn gemaakt. Is of worden een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Sovon het ongeldige gedeelte van de Gebruiksvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

9.2 Sovon behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website van Sovon te vinden. In een dergelijk geval zal Sovon de Bezoekers en Waarnemers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Bezoekers en Waarnemers het gebruik van de Website voortzetten na aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard. Sovon raadt Bezoekers en Waarnemers van de Website dan ook aan om de Gebruiksvoorwaarden via de Website regelmatig te raadplegen.

9.3 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Sovon en derden naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

 

© Sovon Vogelonderzoek Nederland 2014