Onderzoeksthema's

De onderzoeksprojecten van Sovon zijn onderverdeeld in een aantal thema's waarbinnen we de afgelopen jaren veel kennis en ervaring hebben opgebouwd.

Grutto

Meer dan tweederde van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor boerenlandvogels als de Grutto en Scholekster is ons land van groot belang.

Vogels tellen in de stad

Wereldwijd woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Ook in Nederland neemt de verstedelijking toe. De stad vormt daarmee een steeds belangrijker leefgebied voor vogels.

Tapuit op een zandverstuiving

De kwaliteit van de natuur in Nederland is bepalend voor het voorkomen van veel vogelsoorten. Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie leggen een voortdurende druk op de natuur en vogelpopulaties.

Klutenplas bij Westernieland

Dankzij de rijkdom aan water, de gematigde winters en strategische ligging op de Oost- Atlantische trekroute is Nederland hét watervogelland van Europa. Miljoenen watervogels overwinteren bij ons of trekken hierlangs.

Ganzen worden verstoord door wandelaars

Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid.

Kieviten op zonnepanelen

Nederland staat voor grote uitdagingen in de transitie naar een duurzame energieproductie. Zonne- en windparken hebben een grote impact op het landschap.

Dode kokmeeuw met jongen

Vogelgriep – en dan met name de hoogpathogene variant – vormt een continue dreiging voor de pluimveesector. Al meer dan 15 jaar lang is Sovon nauw betrokken bij onderzoek naar deze vogelziekte die van nature onder wilde vogels voorkomt.

Zomertortel en Houtduif

Voor het maken en evalueren van natuurbeleid en -bescherming is veel behoefte aan overzichten van de populatiestatus van vogelsoorten in Nederland. Sovon heeft veel informatie over de aantallen en verspreiding van vogels in Nederland, veranderingen daarin en verklarende factoren.