Leveringsvoorwaarden Sovon

1. Algemeen

1.1 Dit zijn de leveringsvoorwaarden van Sovon met betrekking tot de Website. Lees deze leveringsvoorwaarden (‘Leveringsvoorwaarden’) zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst, doneert of zich inschrijft voor een cursus of workshop via de Website.

 

2. Definities

2.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

  • Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van Sovon.
  • Sovon: vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland, gevestigd te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40534547.
  • Website: de website van Sovon, www.sovon.nl.
  • Wederpartij: de partij met wie Sovon een overeenkomst sluit (waaronder afnemers, cursisten en donateurs) waarop de Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn

 

3. Toepasselijkheid

3.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Sovon en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden, waaronder leveringsvoorwaarden, van de Wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Sovon.

3.2 Het accepteren van een aanbieding, het plaatsen van een bestelling of donatie dan wel het inschrijven voor een cursus of workshop houdt in dat een Wederpartij de toepasselijkheid van deze Leveringsvoorwaarden aanvaardt.

3.3 Van het in deze Leveringsvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele Leveringsvoorwaarden zijn te allen tijde via de Website van Sovon te vinden.

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sovon bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Sovon ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3.5 Sovon behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Leveringsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten met Sovon komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke bestelling of aanvrage bij Sovon en de aanvaarding door Sovon hiervan. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door Sovon voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

 

5. Prijzen en betaling

5.1 Verkoop en levering c.q. verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van bestelling dan wel aanvrage geldende prijzen.

5.2 De in 5.1 bedoelde prijzen voor de aangeboden goederen en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

5.3 Betaling dient te geschieden via iDEAL dan wel via handmatige overboeking. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Sovon.

5.4 Indien de Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Sovon gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

6. Levering en verrichting van diensten

6.1 Na ontvangst van de betaling zal Sovon leveren c.q. aanvangen met de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten.

6.2 De door Sovon opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. De Wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.3 De levering van goederen vindt plaats door middel van bezitsverschaffing.

6.4 Sovon verricht een inspanningsverplichting ten behoeve van de kwaliteit van haar diensten en bewaakt de kwaliteit.

6.5 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sovon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sovon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sovon zijn verstrekt, heeft Sovon het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6.6 Sovon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sovon is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sovon kenbaar behoorde te zijn.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van alle geleverde goederen gaat pas over op de Wederpartij, indien de Wederpartij al hetgeen zij op grond van enige overeenkomst aan Sovon verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico d.w.z. alle aansprakelijkheid ter zake van de goederen gaat reeds op het moment van de levering, zoals beschreven in 6.3, op de Wederpartij over.

 

8. Wijziging/annulering cursus/workshop

8.1 Sovon is gerechtigd zonder opgave van reden een cursus/workshop op een andere datum te laten plaatsvinden, in welk geval de Wederpartij het recht heeft zonder kosten te annuleren. De Wederpartij zal hierover schriftelijk worden bericht door Sovon.

8.2 Sovon is gerechtigd zonder opgave van reden een cursus/workshop te annuleren, in welk geval de Wederpartij recht heeft op terugbetaling van de volledige hiervoor aan Sovon betaalde prijs. De Wederpartij zal hierover schriftelijk worden bericht door Sovon.

 

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sovon ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Sovon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Sovon kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

10. Reclames

10.1 De Wederpartij heeft de verplichting om bij levering te onderzoeken of de goederen en/of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Wederpartij Sovon daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de levering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk/per e-mail en gemotiveerd kennis te geven. De goederen dienen in de originele verpakkingen aan Sovon geretourneerd te worden. De kosten voor retournering zijn voor de rekening van de Wederpartij.

10.2 Indien Sovon vast stelt dat de goederen c.q. diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Sovon de keuze de desbetreffende goederen of diensten te vervangen door nieuwe goederen of diensten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

10.3 Indien de Wederpartij een goed of een dienst om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft zij als particulier het recht het goed binnen zeven (7) werkdagen na levering aan Sovon te retourneren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het goed onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de Wederpartij komen. Na ontvangst van de retourzending dan wel van de schriftelijke ontbinding door Sovon zal het door de Wederpartij betaalde bedrag binnen tien dagen teruggestort worden op de door zijn of haar opgegeven bank/girorekening.

 

11. Uitsluiting garanties

11.1 Voor zover toegestaan onder Nederlands recht, worden alle garanties met betrekking tot de goederen en/of diensten, impliciet dan wel expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de prestaties, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, omissies en volledigheid, afgewezen.

11.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt de informatie die Wederpartij verkregen heeft van Sovon in het kader van de goederen en/of diensten, evenzeer geen garantie in.

 

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

12.1 Alle aansprakelijkheid van Sovon voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Sovon uitgegeven informatie – die de Wederpartij lijdt doordat Sovon tekortschiet in de nakoming van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze Leveringsvoorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

12.2 Alle aansprakelijkheid van Sovon voor verlies, beschadiging of vertraging van (een deel van) de goederen tijdens c.q.  als gevolg van verzending ervan via een derde is uitgesloten.

12.3 Voor zover in rechte komt vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door Sovon verschuldigde schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan de netto factuurwaarde van de te leveren of geleverde goederen en/of diensten.

12.4 De Wederpartij vrijwaart Sovon dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Leveringsvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die verband houden met en/of voortvloeien uit de met Sovon gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Sovon in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

 

13. Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom

13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, waaronder gedrukte uitgaven, elektronische publicaties, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sovon of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sovon of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de uitgaven, elektronische publicaties, beeldmateriaal en andere materialen (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Sovon of de betreffende rechthebbende.

13.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van Sovon te verwijderen of te wijzigen.

13.4 De Wederpartij stemt ermee in dat hij alle goederen en/of diensten alleen voor doeleinden gebruikt die zijn toegestaan op grond van de Leveringsvoorwaarden, een overeenkomst tussen Sovon en Wederpartij of de toepasselijke wet- of regelgeving.

 

14. Privacy

14.1 Sovon gebruikt en verwerkt de persoonlijke gegevens van haar Wederpartij in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website onder www.sovon.nl.

 

15. Overige bepalingen

15.1 Indien een of meer bepalingen in deze Leveringsvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Sovon het ongeldige gedeelte van de Leveringsvoorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Leveringsvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

15.2 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

15.3 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

15.4 De artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen Sovon en de Wederpartij.

15.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Sovon.

15.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland locatie Arnhem.

© Sovon Vogelonderzoek Nederland 2014