Natuurbeheer

De kwaliteit van de natuur in Nederland is bepalend voor het voorkomen van veel vogelsoorten. Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie leggen een voortdurende druk op de natuur en vogelpopulaties. 

Sovon onderzoekt welke factoren de natuurkwaliteit beinvloeden en welke beheers- en beschermingsmaatregelen effectief zullen zijn onder die omstandigheden.

Dossiers

Zomertortel en Houtduif

Voor het maken en evalueren van natuurbeleid en -bescherming is veel behoefte aan overzichten van de populatiestatus van vogelsoorten in Nederland. Sovon heeft veel informatie over de aantallen en verspreiding van vogels in Nederland, veranderingen...

Kroondomein bij Vaassen

Waar natuurbeheer gericht is op het herstellen of behouden van leefgebieden voor vogels, is de belangrijkste vraag of het voorgenomen beheer ook daadwerkelijk de bedoelde effecten bereikt. Sovon doet onderzoek naar beheersmaatregelen die nodig zijn...