Natuurbeheer

De kwaliteit van de natuur in Nederland is bepalend voor het voorkomen van veel vogelsoorten. Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie leggen een voortdurende druk op de natuur en vogelpopulaties. 

Sovon onderzoekt welke factoren de natuurkwaliteit beinvloeden en welke beheers- en beschermingsmaatregelen effectief zullen zijn onder die omstandigheden.

Projecten

Grauwe klauwier man

De zandgronden in Nederland hebben sterk te lijden onder de hoge depositie van stikstof. Deze van nature voedselarme gronden hebben weinig weerstand tegen de jarenlange neerslag van stikstofverbindingen. Dit heeft geleid tot verzuring en vermesting...

Halsbandparkiet in een boom

Exoten zijn organismen die van nature niet in ons land voorkomen, maar daar als gevolg van menselijke handelen terecht zijn gekomen. Vogels zijn vaak ontsnapt of losgelaten uit privécollecties of dierentuinen. De meeste ontsnapte soorten overleven...

Zwarte Specht in een boom

De Provincie Noord-Brabant verleende in 2017 subsidie voor het uitvoeren van onderzoek naar het dieet en voedselaanbod van de Zwarte Specht in Noord-Brabant.

Tapuit vrouw kleurring

Bij het onderzoek naar de afname van de Tapuit werkt Sovon samen met Stichting Bargerveen en Oenanthe Ecologie. Het onderzoek spitst zich toe op broedsucces, overleving, voedsel en habitatgebruik.

De provincie Gelderland laat een soortenherstelprogramma met concrete maatregelen opstellen voor de periode 2018-2023. Sovon heeft een ecologische onderbouwing gegeven voor de te treffen beheersmaatregelen.

Contact

Henk Sierdsema

Senior onderzoeker
Henk Sierdsema
Themaleider Natuurbeheer