Effectiviteit van maatregelen voor de Huismus

Grootschalige na-isolatie en renovatieprojecten ten behoeve van de energietransitie leiden ertoe dat daken worden aangepast aan de huidige tijd. Hierdoor kunnen nestgelegenheden voor de Huismus verloren gaan. Alternatieve nestgelegenheden kunnen dit verlies compenseren, maar zijn deze kunstnesten ook effectief?

Bij grootschalige renovaties op het niveau van woonwijken wordt vaak rekening gehouden met natuurwetgeving en dienen er bij aangetoonde aanwezigheid van Huismussen, maatregelen genomen te worden ten gunste van de soort. Dit gebeurt in de vorm van het aanbieden van alternatieve nestgelegenheden, zoals nestkasten, ingemetselde neststenen of voorzieningen onder de dakrand als opgeschoven vogelschroot. Het is echter niet duidelijk welke werkwijze de juiste bescherming biedt en welke maatregelen als effectief kunnen worden beschouwd.

Om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van alternatieve nestvoorzieningen voor de Huismus heeft Sovon Vogelonderzoek Nederland in 2022 en 2023 op 15 locaties in Nederland onderzoek gedaan naar de bezetting van alternatieve nestgelegenheden door de Huismus in vergelijking met natuurlijke nestgelegenheden.