Boerenlandvogels

Meer dan tweederde van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor boerenlandvogels als de Grutto en Scholekster is ons land van groot belang.

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Sovon onderzoekt de oorzaken hiervan richt zich op mogelijke oplossingsrichtingen om het tij te keren. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen voor reproductie, de factoren die hierop van invloed zijn (bijvoorbeeld predatie en voedselaanbod) en de effectiviteit van (agrarisch) natuurbeheer.

Dankzij de monitoring van de verspreiding van akker- en weidevogels en het koppelen van deze gegevens aan habitatkarakteristieken, heeft Sovon veel kennis over de aantalsontwikkelingen van deze vogels en de invloed die landgebruik en beheer daarop hebben. Aanvullend onderzoek naar reproductie en sterfte van akker- en weidevogels geeft inzicht in de mogelijkheden voor herstel van de populaties.

Projecten

Chichorei in de Zegenpolder bij Rhoon

In 2016 ging het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Met het ANLb worden leefgebieden van kwetsbare agrarische diersoorten in stand gehouden en, waar mogelijk, met elkaar verbonden.

Natuurinclusieve landbouw in het buijtenland van Rhoon

Het Buijtenland van Rhoon is een poldergebied van ongeveer 600 hectare onder de rook van Rotterdam. Waar dit gebied vroeger intensief agrarisch gebruikt werd, willen boeren, recreatieondernemers, natuurliefhebbers en verenigingen laten zien hoe het...

Hoewel de populatietrend van de Kievit langere tijd min of meer stabiel leek, neemt deze soort de laatste twintig jaar net zo hard af als de nationale vogel de Grutto, waar binnen (agrarisch) natuurbeheer veel meer aandacht naar uitgaat. Net als bij de Grutto lijkt de kuikenoverleving voor de Kievit het knelpunt te vormen.

Vos in de Oostvaardersplassen

Boerenlandvogels zijn de laatste decennia sterk in aantal achteruitgegaan. Verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf vormen belangrijke oorzaken. In hoeverre speelt predatie een rol, en zo ja door wat?

Boeren aan het werk in de proeftuin Pallandtpolder

In de Van Pallandtpolder op het eiland Goeree-Overflakkee komen vernieuwende landbouw, natuur, recreatie en onderwijs samen. Met veel enthousiasme werken de betrokken partijen in deze proeftuin aan nieuwe vormen van landbouw met de ambitie om bij te...

Contact

Erik Kleyheeg

Senior onderzoeker
Erik Kleyheeg
Coördinator onderzoeksthema boerenlandvogels