Stadsvogelbalans

Mensen en vogels ontmoeten elkaar veelal in de stad. Voor sommige vogelsoorten, zoals de huismus en de gierzwaluw, is de stad zelfs het belangrijkste leefgebied. Het bebouwde gebied staat alleen niet stil, het is dynamisch en volop in beweging.

Door stadsuitbreiding, woningisolatie, renovatie, sloop en nieuwbouw veranderen steden en dorpen met de wensen en de nieuwe mogelijkheden van de tijd. Daarmee verandert dus ook het leefgebied van de vogels die er leven.

Zonder vogels is een stad niet leefbaar, niet voor vogels, maar zeker ook niet voor mensen. Vogelbescherming Nederland maakt zich daarom al sinds 2005 hard voor de bescherming van stadsvogels. Deze derde Stadsvogelbalans die Sovon opstelde voor Vogelbescherming laat zien hoe broedvogels en overwinteraars ervoor staan in de Nederlandse dorpen en steden en hoe populaties reageren op antropogene invloeden. Soms in positieve, soms in negatieve zin. De inzichten uit deze Stadsvogelbalans geven Vogelbescherming de juiste handvatten om ons zo effectief mogelijk in te zetten voor de bescherming van vogels in het stedelijk gebied.

Contact

Jan Schoppers

Senior veldmedewerker en meetnetco├Ârdinator MUS
Jan Schoppers
Co├Ârdinator onderzoeksthema stad