Kust en grote wateren

Dankzij de rijkdom aan water, de gematigde winters en strategische ligging op de Oost- Atlantische trekroute is Nederland hét watervogelland van Europa. Miljoenen watervogels overwinteren bij ons of trekken hierlangs.

Hoewel de Noordzeekust, Waddenzee, IJsselmeer en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels.

Sovon houdt een vinger aan de pols, niet alleen door vogeltellingen, maar ook door het uitvoeren van nader onderzoek.

Dossiers

Roodkeelduiker boven zee

Sovon voert niet alleen monitoring-opdrachten uit maar adviseert ook bij de opzet van monitoring van vogels in ruimte en tijd.

Wandelaar verstoort vogels op het wad

Kitesurfers die langs wadplaten scheren, mountainbikers die door broedgebieden fietsen, het gebrek aan duisternis in stedelijke gebied: verstoring van vogels is aan de orde van de dag in Nederland. Sovon doet onderzoek naar de effecten van deze...

Een gezenderde Kluut wordt losgelaten langs de Groningse kust.

Wij&Wadvogels is een belangrijk project in de Waddenzee. Sovon voert hier allerlei werkzaamheden aan kustbroedvogels voor uit. Er worden broedparen geteld en nesten en families gevolgd. Daarnaast worden vogels voorzien van kleurringen om te...

Oude Waal

Planologische ingrepen in zoetwatergebieden, zoals grind-, zandwinning en baggerspeciedumpingen hebben gevolgen voor watervogels.

Sterns op Terschelling

Het Waddengebied en de Delta behoren tot de belangrijkste wetlands van Europa.

Contact

Marc van Roomen

Senior adviseur vogelecologie
Marc van Roomen

Sjoerd Duijns

Senior onderzoeker
Sjoerd Duijns
Coördinator onderzoeksthema kust en grote wateren