Kust en grote wateren

Dankzij de rijkdom aan water, de gematigde winters en strategische ligging op de Oost- Atlantische trekroute is Nederland hét watervogelland van Europa. Miljoenen watervogels overwinteren bij ons of trekken hierlangs.

Hoewel de Noordzeekust, Waddenzee, IJsselmeer en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels.

Sovon houdt een vinger aan de pols, niet alleen door vogeltellingen, maar ook door het uitvoeren van nader onderzoek.

Dossiers

Roodkeelduiker boven zee

Sovon voert niet alleen monitoring-opdrachten uit maar adviseert ook bij de opzet van monitoring van vogels in ruimte en tijd.

Oude Waal

Planologische ingrepen in zoetwatergebieden, zoals grind-, zandwinning en baggerspeciedumpingen hebben gevolgen voor watervogels.

Sterns op Terschelling

Het Waddengebied en de Delta behoren tot de belangrijkste wetlands van Europa.