Beleidsondersteuning

Voor het maken en evalueren van natuurbeleid en -bescherming is veel behoefte aan overzichten van de populatiestatus van vogelsoorten in Nederland. Sovon heeft veel informatie over de aantallen en verspreiding van vogels in Nederland, veranderingen daarin en verklarende factoren. We hebben veel ervaring met het samenvatten van deze kennis in landelijke en provinciale staat van instandhouding van vogelsoorten, rode lijsten en rapportages in verband met internationale wetgeving en verdragen, zoals de Vogelrichtlijn en AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds)

Uitgelichte projecten

Grutto's op een verzamelplaats

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiƫle Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coƶrdineert. Dat...

Biesbosch

Natura 2000-gebieden vormen een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen Europa en zijn beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Wanneer u een project wilt uitvoeren in of nabij een Natura 2000-gebied is een beoordeling nodig om...