Rode Lijst broedvogels

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. Dat gebeurde in opdracht van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, nu LNV.

Naast de Rode Lijst van broedvogels is er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars). Internationaal stelt de IUCN een Europese en Wereld Rode Lijst samen.

Broedvogels

In 2017 stelde Sovon in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (nu LNV) de nieuwe Rode Lijst van broedvogels samen.

Niet-broedvogels

Ook van soorten die alleen doortrekken of overwinteren in Nederland is er een Rode Lijst. Het gaat om populaties waar het niet goed me gaat. Deze Rode Lijst is in 2016 opgesteld in opdracht van Vogelbescherming Nederland.

Goudplevier
De Goudplevier, verdwenen als broedvogel uit Nederland