Natura2000

Natura 2000-gebieden vormen een netwerk van beschermde natuurgebieden binnen Europa en zijn beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Wanneer u een project wilt uitvoeren in of nabij een Natura 2000-gebied is een beoordeling nodig om mogelijke schadelijke effecten op de natuurwaarden na te gaan. Sovon kan u bij het maken van zo’n beoordeling ondersteunen.

Soms volstaat een kort inventariserend onderzoek (voortoets) waarin effecten kunnen worden uitgesloten. Wanneer effecten niet zijn uit te sluiten vindt een uitgebreider onderzoek plaats waarin we de omvang van de effecten beschrijven en voorstellen doen voor mitigerende of compenserende maatregelen (passende beoordeling).

Onze expertise

Sovon heeft veel kennis in huis over de toepassing van vogelgegevens bij ingrepen rond Natura 2000-gebieden. Onze gegevens vormen de basis voor de aanwijzingsbesluiten van het Natura 2000-netwerk in Nederland. Wij adviseren de overheid bij het gebruik van de gegevens en zorgen jaarlijks voor actuele gegevens per gebied.

Wij verzorgen bovendien aanvullende inventarisaties en gericht onderzoek. Daarnaast leveren wij ondersteunend advies bij beleidsvragen, zoals hoe om te gaan met evenementen in of nabij Natura 2000-gebieden. Vanuit een grote kennis van soorten en jarenlange ervaring in het veld zijn onze specialisten in staat om expert judgement te leveren.