Ruimtelijke modelleringen

Waar komen belangrijke populaties van broed- en wintervogels voor? Met de gegevens van de Vogelatlas kunnen we dit voor provincies goed in beeld brengen middels hotspotkaarten en kerngebieden.

Hotspotkaarten laten zien wat de lokale betekenis is voor verschillende soortengroepen van het agrarisch gebied. Deze kaarten zijn bijvoorbeeld te gebruiken voor:

  • Prioritering agrarisch natuurbeheer
  • Inzicht in invloed van geplande ontwikkelingen zoals wegenaanleg, windturbines en hoogspanningsleidingen op vogelpopulaties.

De hotspotkaart wordt afgeleid van een gemodelleerde verspreidingskaart. In onderstaand voorbeeld die van de Graspieper in Noord-Brabant. Het groene gebied zijn de meest belangrijke locaties voor deze soort in het agrarisch gebied.

Verspreidingskaart naar hotspot

Van hotspots naar kerngebieden

Door hotspotkaarten van soorten te combineren wordt het relatieve belang van een gebied voor een groep van soorten in beeld gebracht. Een vereenvoudigde versie van deze kaart levert een kerngebiedenkaart op. Deze informatie is bijvoorbeeld van belang bij subsidieverlening voor agrarisch natuurbeheer.

Hotspots akkervogels Drenthe
Contact

Henk Sierdsema

Senior onderzoeker
Henk Sierdsema
Themaleider Natuurbeheer