Monitoren met drones

Drones bieden nieuwe mogelijkheden bij het tellen van vogelkolonies op moeilijk bereikbare plaatsen, het lokaliseren van nesten of het inzetten van warmtebeelden als visuele waarnemingen niet mogelijk zijn. Sovon beschikt over een drone met camera en een met warmtebeeldcamera en heeft gecertificeerde vliegers in dienst die drone-tellingen kunnen uitvoeren.

Bij de inzet van drones in vogelonderzoek zijn de mogelijkheden legio, variërend van tellingen van broed- en watervogels, tot het opsporen en eventueel controleren van individuele nesten, het vinden van gezenderde dieren en het in kaart brengen van broedsucces, terreingebruik, habitats en leefgebieden. Ook slaapplaatsen kunnen met een warmtebeeldcamera geteld worden. In 2024 voert Sovon een pilotonderzoek uit om door middel van machine learning de aanwezigheid van vogelgriep in kolonies vast te stellen.

Aangezien kwaliteit het fundament is van de gegevens die we verzamelen en drones meer mogelijkheden hebben dan alleen het vaststellen van aantallen, onderzoekt Sovon met name de volgende cruciale schakels:

  • Welke data kunnen drones wel en niet verzamelen en wat zijn technische uitdagingen (toepassingen warmtebeeld, nestgegevens, vlieghoogtes, geluid en bereik)?
  • Hoe kunnen we door drones verzamelde beelden omzetten naar monitoringgegevens?
  • Wat zijn de verstorende effecten van drones op (broed)vogels?

Samenwerkingen

Voor het drone-onderzoek werkt Sovon actief samen met verschillende partijen, waaronder Vogelbescherming Nederland, terreinbeheerders, the Fieldwork Company, provincies, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente en Ecospace | Aeria Solutions. Met hen willen we de mogelijke toepassingen in ons werkveld en de hiaten in de kennis verder verkennen.

Contact

Sjoerd Duijns

Senior onderzoeker
Sjoerd Duijns
Coördinator onderzoeksthema kust en grote wateren

Kees Oosterbeek

Onderzoeksassistent
Kees Oosterbeek