Boerenlandvogels

Meer dan tweederde van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor boerenlandvogels als de Grutto en Scholekster, is ons land van groot belang.

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Sovon onderzoekt de oorzaken hiervan richt zich op mogelijke oplossingsrichtingen om het tij te keren. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen voor reproductie, de factoren die hierop van invloed zijn (bijvoorbeeld predatie en voedselaanbod) en de effectiviteit van (agrarisch) natuurbeheer.

Dossiers

 

Kleinschalig cultuurlandschap »

Boerenlandvogels nemen in aantal af, ondanks maatregelen om ze te beschermen. Sovon speelt een adviserende rol in het bepalen van habitateisen en populatieontwikkeling van karakteristieke soorten van het kleinschalig cultuurlandschap.

Akker- en weidevogels »

Dankzij de monitoring van de verspreiding van akker- en weidevogels en het koppelen van deze gegevens aan habitatkarakteristieken, heeft Sovon veel kennis over de aantalontwikkelingen van deze vogels en de invloed die landgebruik en beheer daarop hebben.

Predatie »

Verlies aan geschikte broedgebieden en intensivering van het boerenbedrijf zetten boerenlandvogels onder druk. Daarnaast wordt predatie veelvuldig genoemd. In hoeverre speelt predatie werkelijk een rol, en zo ja door wat? Sovon onderzoekt predatie van weidevogels vanuit het perspectief van de prooi.

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer »

In 2016 ging het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) van start. Met het ANLb worden leefgebieden van kwetsbare agrarische diersoorten in stand gehouden en, waar mogelijk, met elkaar verbonden. Sovon ontwerpt, analyseert en rapporteert beheer- en beleidsmonitoring in het kader van ANLb.

Faunaschade en ganzen »

Ganzen staan volop in de belangstelling, mede door problemen die ontstaan door de groeiende aantallen. Sovon vindt het belangrijk dat feiten en kennis de basis vormen voor discussies en beleid. 

Pesticiden »

De teruggang van boerenlandvogels is naast veranderingen in landgebruik ook gerelateerd aan de gehaltes aan neonicitinoïden in het water. Data vanuit het Broedvogel Monitoring Project van Sovon zijn voorhanden om trends in aantallen te kunnen bepalen.