Nieuwe Rode Lijst: alarmfase voor nog meer vogels

Persbericht - Vandaag is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV opnieuw welke vogelsoorten er in de gevarenzone zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004. Zo’n 44% van de broedvogels staat op de lijst.

Op de lijst staan in totaal 87 vogelsoorten die in Nederland broeden of hebben gebroed. De vogels zijn ingedeeld in categorieën van gevoelig tot verdwenen. In het afgelopen decennium verdwenen de Klapekster, Duinpieper en Ortolaan als broedvogel. Andere soorten, zoals de Wulp en de Torenvalk, namen verder af en verschenen voor het eerst op de lijst.

Duidelijke signalen

De Rode Lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. De overheid gebruikt de lijst om de effectiviteit van het natuurbeleid te evalueren. Van de lijst soorten gaan duidelijke signalen uit; voor vogels die voorkomen in extensief gebruikt cultuurlandschap, zoals de Kwartelkoning, Ringmus en Kneu, is bijna geen plek meer in Nederland. Door problemen in heidegebieden verdween de Duinpieper en verkeert het ooit zo algemene Korhoen in de hoogste alarmfase.

Nieuwkomers

Er zijn ook nieuwkomers op de lijst die niet meteen voor alarm zorgen. Nieuwe broedvogels als de Kraanvogel en Zeearend zijn nog zeldzaam en daardoor gevoelig genoeg om ook op de lijst te komen. Deze soorten laten zien dat in grote natuurgebieden ruimte is voor vogels die daar in de afgelopen eeuwen niet voorkwamen.

Tellen en bescherming

De nieuwe Rode Lijst kwam tot stand op basis van een grote hoeveelheid gestructureerde vogeltellingen die worden uitgevoerd door duizenden vrijwilligers onder coördinatie van Sovon. Dat gebeurt met name in opdracht van de overheid. Op 2 december zal Sovon op haar jaarlijkse vrijwilligersdag de nieuwe lijst symbolisch overhandigen aan Vogelbescherming Nederland.