Korhoen

Wetenschappelijke naam

Lyrurus tetrix

Engelse naam

Black Grouse

Rode Lijst :Ernstig bedreigd
Ramsar 1% :-
Broedpopulatie

-

Geschat maximum winter

8-12 (2013-2015)

Geschat maximum doortrek

Broedvogel - jaarrond aanwezig

Korhoen

Lyrurus tetrix

Methode

Territoriumkartering

Tijd van het jaar

Begin March t/m eind July

Datumgrenzen

1 maart t/m 31 mei

Tijd van de dag

Vooral in vroege ochtend, vanaf diepe schemer. Aanwezigheid vereist voordat balts begint!

Aanwijzingen

Baltsende hanen op baltsplaats tellen. Overige waarnemingen als aanvulling gebruiken. Vermoedelijk houden mannetjes vaste baltsplaatsen aan. Indien verschillende baltsplaatsen in elkaars nabijheid aanwezig zijn, moeten die voor alle zekerheid toch op één ochtend geteld worden.

Interpretatie

Nestindicatieve waarneming (nestbouw, transport voedsel of uitwerpselen, alarm) telt altijd.

In geval van adult mannetje in broedbiotoop, paar in broedbiotoop, zang en/of balts:
moet er 1 waarneming zijn in de periode 1 maart t/m 31 mei

Fusieafstand

2500 m

Documentatie

Soort is thans beperkt tot één broedplaats op de Sallandse Heuvelrug, maar op sommige locaties worden vogels (al dan niet legaal) uitgezet. Geef broedcode en overige details bij waarnemingen buiten Sallandse Heuvelrug.

Bijzonderheden

Balts kan op heide en in cultuurland plaatsvinden en is op windstille dagen tot op 1-3 km hoorbaar.

Broedbiologie

Nestelt in heide- en hoogveengebieden. Mannetjes bezetten territorium op gezamenlijke baltsplaats afhankelijk van hun sociale positie (kleinste territoria in centrum) en openheid gebied (grootste territoria in kale vlakke landschappen). Bodembroeder, geen echte nestbouw. Eileg vooral eind april. Eén broedsel per jaar, meestal 7-10 eieren, broedduur 26-27 dagen, jongen verlaten onmiddellijk het nest, kunnen na 10-14 dagen kleine stukjes vliegen, zijn na 4 weken grotendeels zelfstandig maar worden soms tot in september door hen begeleid.