Rode Lijst broedvogels

Rode Lijsten van vogels zijn er in verschillende soorten en maten. De bekendste is de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert. Dat gebeurde in opdracht van het toenmalige ministerie van Economische Zaken, nu LNV.

Naast de Rode Lijst van broedvogels is er ook een lijst van niet-broedvogels (doortrekkers en overwinteraars) en een Oranje Lijst.

Internationaal stelt de IUCN een Europese en Wereld Rode Lijst samen.

Alle Rode Lijstsoorten op A3 in PDF

Rode Lijst Vogels 2016 

Verdwenen

 • Duinpieper
 • Goudplevier
 • Griel
 • Hop
 • Klapekster
 • Lachstern
 • Ortolaan
 • Roodkopklauwier
 • Zuidelijke Bonte Strandloper


 

Ernstig bedreigd

 • Draaihals
 • Dwergmeeuw
 • Grauwe Gors
 • Grauwe Kiekendief
 • Kemphaan
 • Korhoen
 • Kuifleeuwerik
 • Kwak
 • Velduil
 • Woudaap

 

Bedreigd

 • Europese Kanarie
 • Grauwe Klauwier
 • Grote Karekiet
 • Kwartelkoning
 • Noordse Stern
 • Paapje
 • Pijlstaart
 • Strandplevier
 • Tapuit
 • Watersnip
 • Zomertaling
 • Zwarte Stern

Kwetsbaar

 • Bontbekplevier
 • Boomvalk
 • Dwergstern
 • Grote Lijster
 • Grote Stern
 • Koekoek
 • Nachtegaal
 • Patrijs
 • Porseleinhoen
 • Ransuil
 • Roerdomp
 • Slobeend
 • Snor
 • Steenuil
 • Torenvalk
 • Wielewaal
 • Wintertaling
 • Wulp
 • Zomertortel

Gevoelig

 • Blauwe Kiekendief 
 • Boerenzwaluw
 • Brilduiker
 • Buidelmees
 • Drieteenmeeuw
 • Engelse Gele Kwikstaart
 • Gele Kwikstaart
 • Graspieper
 • Graszanger
 • Grauwe Vliegenvanger
 • Grote Mantelmeeuw
 • Grutto
 • Huismus
 • Huiszwaluw
 • Keep
 • Kleine Zilverreiger
 • Kleinst Waterhoen
 • Kneu
 • Kraanvogel
 • Kramsvogel
 • Matkop
 • Middelste Zaagbek
 • Oehoe
 • Oeverloper
 • Raaf
 • Ringmus
 • Roodhalsfuut
 • Roodmus
 • Smient
 • Spotvogel
 • Steltkluut
 • Tureluur
 • Veldleeuwerik
 • Visdief
 • Wilde Zwaan
 • Zeearend
 • Zwarte Mees