Nieuws

 • Steltkluut op nest

  Steltkluten broeden verspreid over de zuidelijke helft van Europa. Hun broedbiotoop bestaat uit ondiepe zoetwaterplassen en zoutpannen, waarin ze met hun lange poten kunnen foerageren.

 • Adulte Porseleinhoen op slik foeragerend

  Dit voorjaar lijken sommige hoenders die in Afrika overwinteren, een stuk later dan voorgaande jaren actief te zijn in Nederland. Dit voorjaar zijn nog slechts twee Kwartelkoningen gehoord.

 • Mannetje Tapuit op de uitkijk

  Sovon doet onderzoek naar de populatiedynamiek van Tapuiten in twee overgebleven kerngebieden in de Nederlandse duinen: in de Noordduinen bij Den Helder en op Texel. Het onderzoek gaat dit jaar zijn zeventiende jaar in.

 • Marja de Lange-van Buren

  Mijn naam is Marja de Lange-van Buren. Samen met mijn man Anton en dochter Elisa woon ik sinds 2003 in Melissant op het mooie eiland Goeree-Overflakkee. Ik ben opgegroeid op Voorne-Putten in de polder bij Zwartewaal.

 • Ledenraad

  Afgelopen tijd zijn twee kandidaten gevonden voor de ledenraad voor de districten Zeeland en Flevoland. Op de website stellen zij zich voor. Voor enkele districten zoeken we nog nieuwe kandidaten. Denk niet te snel ‘dat is niks voor mij'.

 • Kwartelkoning

  De eerste resultaten van dit voorjaar zijn nog niet spectaculair, want de vogels lijken bijzonder laat. Is dat de invloed van het weer of zijn de waarnemers tot nu minder actief in de nachtelijke uren?

 • BMP-cursisten 2023 Leeuwarden

  Docent Jelle Postma is opgetogen met de groep van 18 vogelaars die de cursus succesvol deed. 'Een enthousiaste, kritische groep met erg goede resultaten'.

 • Natuurgebied in de mist

  Daarom ontwikkelt IUCN NL in samenwerking met Naturalis, SoortenNL en Sovon het

 • Grauwe gors

  Dat de biodiversiteit onder druk staat, mag inmiddels bekend zijn.

 • Middelste Bonte Specht

  In 1995 was het raak; voor het eerst broedde een paar Middelste Bonte Spechten in Nederland na een afwezigheid van enkele decennia. Hierna volgde een snelle opmars die zijn weerga niet kent.

 • Velduilen op nest

  Boeren die een velduilennest in het land hebben liggen, kunnen via de agrarische collectieven in samenwerking met de provincie een tegemoetkoming krijgen om een hectare grasland rond het nest te sparen.

 • Gaai!

  Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die hun slimheid kunnen waarderen. Hoe doen de kraaiachtigen het in het Meetnet Urbane Soorten?