Nieuws

 • Medetellers invoeren op Avimap

  Medetellers kunnen de lijst ook zelf raadplegen op portal.sovon.nl. Alleen de hoofdteller (degene  die  de invoerde) kan achteraf aanpassingen doen in de telling.

 • Han Buckx en Amon Gouw in actie

  De vogeltrek is een jaarlijks fenomeen dat de mens al eeuwenlang boeit. Op veel plaatsen worden overvliegende vogels tijdens de trekperiode geteld, vooral langs de kust.

 • Meer vrouwen in de ledenraad

  Afgelopen tijd hebben zich weer twee nieuwe kandidaten gemeld voor ledenraad. Ditmaal twee (jonge) vrouwen voor de districten Grote Rivieren en Noord-Holland zuid. Ook benieuwd wie het zijn?

 • Wulpen vliegend van de slaapplaats

  Ten eerste zien we dat het absolute maximum veel lager ligt dan het seizoen ervoor (Fig. 1): in 2022 lag dit op 580 bij zandwinplas de Domelaar (Ov), tegen 920 in de Everdinger Uiterwaard (Ut) in 2021.

 • Reuzenstern

  De aantallen van de soort lijken sinds 1989 geleidelijk op te lopen tot een absoluut maximum van 164 in 2020. Sinds ongeveer 2015 lijken de aantallen zich te stabiliseren rond 140-150 individuen, maar mogelijk is dit slechts schijn.

 • Zieke Merel (foto Sandra Advokaat)

  Uit het onderzoek blijkt dat het usutuvirus weer meespeelt bij de merelsterfte. Maar het usutuvirus is niet de enige oorzaak van de huidige sterfte onder de merels. Ook vogelmalaria en parasieten spelen momenteel een rol bij de merelsterfte.

 • Stoplicht bij Westhoek

  De hoogwatervluchtplaats bij Westhoek is de eerste plek die wadvogels als de bonte strandloper, de kanoet of de rosse grutto tegenkomen, wanneer ze bij vloed van de onderlopende wadplaten worden verdreven.

 • Merel eet van de lijsterbes

  Het voorjaar was droog en zonnig, terwijl juni juist weer nat was. Juli en vooral augustus waren tot op heden weer zeer droog en ook nog eens bijzonder warm. Hebben die omstandigheden effect op het foerageren van de merel?

 • Scharrelaar

  Het lijkt er momenteel op dat er een kleine influx van Scharrelaars aan de gang is in Frankrijk. Ze duiken nu veel noordelijker op dan hun normale verspreidingsgebied.

 • Een vrouwtjesmerel met een vis

  In het Jaar van de Merel heeft een groot aantal vrijwilligers en onderzoekers tijdens het broedseizoen merelnesten opgespoord.

 • Toch weer Roerdompen in de Tiengeboden

  Wat was het voor een broedseizoen? In elk geval een droog voorjaar en een zeer droge, hete zomer. Heeft dat gevolgen voor de vogelstand?

 • Olof van Hoorn stopt met de Gelderse Poort-tellingen

  Olof kijkt eigenlijk al zijn hele leven naar vogels en wist zich een van de eerste Turkse Tortels in 1956 langs de St Anna-straat te herinneren.