Nieuws

 • In 2022 werd meer dan 140.000 hectare van het Friese boerenland afgezocht op weidevogels.

 • Stimulansprijs 2022

  Jaarlijks reikt Sovon een prijs uit aan vogelaars die zich sinds kort op een bijzondere manier inzetten voor één of meerdere telprojecten en daar andere vogelaars op een enthousiaste manier bij betrekken.

 • Maan

  Trektellen en dan met name het herkennen van snel voorbij razende vogels is een lastige tak van sport binnen alle vormen van vogels kijken. Laat staan om te beginnen met trektellingen in de nacht.

 • Zieke Merel (foto Sandra Advokaat)

  Uit het onderzoek blijkt dat het usutuvirus weer meespeelt bij de merelsterfte. Maar het usutuvirus is niet de enige oorzaak van de huidige sterfte onder de merels. Ook vogelmalaria en parasieten spelen momenteel een rol bij de merelsterfte.

 • Merel eet van de lijsterbes

  Het voorjaar was droog en zonnig, terwijl juni juist weer nat was. Juli en vooral augustus waren tot op heden weer zeer droog en ook nog eens bijzonder warm. Hebben die omstandigheden effect op het foerageren van de merel?

 • Scharrelaar

  Het lijkt er momenteel op dat er een kleine influx van Scharrelaars aan de gang is in Frankrijk. Ze duiken nu veel noordelijker op dan hun normale verspreidingsgebied.

 • Een vrouwtjesmerel met een vis

  In het Jaar van de Merel heeft een groot aantal vrijwilligers en onderzoekers tijdens het broedseizoen merelnesten opgespoord.

 • De Grauwe Klauwier is een van de kenmerkende soorten van Drenthe

  Deze speciale dag wordt georganiseerd voor alle vogelaars, natuurliefhebbers en belangstellenden in Drenthe en daarbuiten. Het thema van de dag zal zijn Vogels en natuur in het Bargerveen.

 • Harry Kuipers met een jonge Lachstern

  Deze grote stern, met een dikke zwarte snavel, zie je niet duiken naar voedsel op zee zoals de Grote Stern. In plaats daarvan kun je hem aantreffen in open graslanden of boven gerstakkers waar ze al duikend op zoek zijn naar grote insecten.

 • Wilde eend met jongen

  Nederland huisvest met een geschat aantal broedparen tussen de 180.000 en 280.000 de grootste populatie van de Wilde Eend in Europa.

 • Staartmees in de struiken

  De website van Jaarrond Tuintelling is geheel vernieuwd. En de manier van tellen is veranderd. Op de vernieuwde Tuintelling.nl vind je voortaan korte, jaarlijks terugkerende tellingen.

 • Zonsondergang in Friesland

  Op het programma staan boeiende lezingen en workshops over onder andere wilde bomen en struiken, slaapplaatstellingen van steltlopers en de herkenning van witjes (vlinders).