Onderzoeksthema's

De onderzoeksprojecten van Sovon zijn onderverdeeld in vijf thema's waarbinnen we de afgelopen jaren veel kennis en ervaring hebben opgebouwd. Bij elk thema staat een overzicht van de verschillende projecten en worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek kort toegelicht.

Boerenlandvogels »

Meer dan tweederde van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor boerenlandvogels als de Grutto en Scholekster, is ons land van groot belang.

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Sovon onderzoekt de oorzaken hiervan en richt zich op mogelijke oplossingsrichtingen om het tij te keren.

Kwaliteit van de natuur »

Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie leggen een voortdurende druk op de natuur en vogelpopulaties. 

Sovon onderzoekt welke factoren de natuurkwaliteit beinvloeden en welke beheers- en beschermingsmaatregelen effectief zullen zijn onder die omstandigheden. 

Stedelijke leefomgeving »

Wereldwijd woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Ook in Nederland neemt de verstedelijking toe. De stad vormt daarmee een steeds belangrijker leefgebied voor vogels.

Sovon volgt de ontwikkeling van vogels in de stad en doet onderzoek naar beheersmaatregelen voor stadsvogels.

Kust en grote wateren »

Hoewel de Noordzeekust, Waddenzee, IJsselmeer en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels.

Sovon houdt een vinger aan de pols, niet alleen door vogeltellingen, maar ook door het uitvoeren van nader onderzoek.

Klimaat en menselijk gebruik »

Nederland heeft net als de rest van de wereld te maken met het snel veranderende klimaat. Vogels ervaren de gevolgen hiervan in hun leefgebieden en het oprukken van ziektes.

Sovon voert in internationaal verband onderzoek uit naar de gevolgen van klimaatverandering en menselijk handelen op vogelpopulaties.