Kolonievogels

Weet je een kolonie van broedvogels te zitten en wil je deze tellen? Veel kolonievogels worden in Nederland al lange tijd geteld, soms al bijna een eeuw. De jaarlijkse telling van alle soorten onder coördinatie van Sovon is gestart in 1985.

Landelijk coördinator: Joost van Bruggen

Per district zijn er vrijwillige coördinators die helpen bij het organiseren van de tellingen en als eerste aanspreekpunt dienen.

Doel
De jaarlijkse aantallen en verspreiding vastleggen van 19 soorten kolonievogels.

Welke soorten?
De inventarisatie richt zich op:
Aalscholver, Blauwe Reiger, Purperreiger, Grote en Kleine Zilverreiger, Lepelaar, Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Stern, Visdief, Noordse Stern, Dwergstern, Zwarte Stern, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en Roek.

Minder typische, lastig te tellen en zeldzame kolonievogels blijven buiten beschouwing. Deze vallen onder het Broedvogel Monitoring Project. Voorbeelden zijn: Kluut, Grote Mantelmeeuw, Gierzwaluw, Kauw.

Werkwijze

  • Jaarlijks dezelfde inventarisatiemethode aanhouden
  • Minimaal 2x aantal nesten of paren tellen
  • Kolonie tellen in meest geschikte periode van het broedseizoen en de dag
  • Bewoonde of recent gebruikte nesten tellen, of paren en volwassen individuen in kolonie
  • Voor het inventariseren van kolonievogels geldt een inventarisatieprotocol.
  • Nieuwe kolonie gezien? Check of deze nieuw is en meld je aan als teller.
  • Hoogste aantal nesten of paren aanhouden, of aantal individuen delen door 1,5

Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller.
Meer toelichting op de werkwijze vind je in de handleiding. Soortspecifieke tips staan onder de telrichtlijnen per soort.

Resultaten
Eerste impressies verschijnen in Sovon-Nieuws en de digitale nieuwsbrief, meer uitgewerkte overzichten in het jaarlijkse Broedvogelrapport.

Meedoen

Iedereen kan meedoen die de bedoelde kolonievogel(s) herkent. Je kunt een bestaande kolonie die vacant is gaan tellen, of zelf een nieuwe kolonie aanmaken via deze kaart.