Alle projecten

Duizenden vrijwilligers tellen het hele jaar door vogels. Zij dragen zo bij aan het onderzoek naar de vogelstand. Op basis van de telgegevens die in de verschillende meetnetten worden verzameld, weet Sovon welke vogels voor- of juist achteruit gaan in aantal. Dit biedt een wetenschappelijke basis voor het natuurbeleid en –beheer in Nederland. De belangrijkste resultaten presenteert Sovon jaarlijks in de Vogelbalans.

 • Broedvogelteller in actie

  Met het Broedvogel Monitoring Project (BMP) brengen we de aantallen en verspreiding van broedvogels in kaart.

  Tijd
  3 out of 5 stars
  Kennis
  4 out of 5 stars
 • Een Blauwborst wordt geringd voor onderzoek

  Op Constant Effort Sites worden vogels geringd om gegevens te verzamelen over hun overleving en reproductie. Een samenwerkingsproject met het Vogeltrekstation.

  Tijd
  5 out of 5 stars
  Kennis
  5 out of 5 stars
 • Houtsnip

  Meld dode vogels via ons online meldpunt. Meldingen helpen ons niet alleen bij het herkennen van normale sterftepatronen bij vogels, maar ook bij het signaleren van ongewone sterfte.

  Tijd
  1 out of 5 stars
  Kennis
  1 out of 5 stars
 • Tuinteller aan het werk

  Met Jaarrond Tuintelling verzamelen we systematisch gegevens over vogels en andere soortgroepen in en rond tuinen van bewoners.

  Tijd
  1 out of 5 stars
  Kennis
  1 out of 5 stars
 • Huismus met langpootmug

  De Huismus is een van de talrijkste broedvogels in Nederland en komt in bijna het hele land voor. Toch is de Huismus sinds 1980 met meer dan 60% afgenomen. In het Jaar van de Huismus wil Sovon met hulp van vrijwilligers onze kennis over de Huismus vergroten.

  Tijd
  3 out of 5 stars
  Kennis
  2 out of 5 stars
 • Teller telt een huiszwaluwkolonie

  Met kolonievogeltellingen volgen we de ontwikkelingen van de aantallen en de verspreiding van vogels die in kolonies broeden.

  Tijd
  1 out of 5 stars
  Kennis
  2 out of 5 stars
 • Vogelteller in actie

  De vogelbevolking van ons land is voortdurend in beweging. Deze ontwikkelingen brengen we samen in beeld in de LiveAtlas, de laagdrempeligste manier om mee te doen aan vogeltellingen.

  Tijd
  1 out of 5 stars
  Kennis
  3 out of 5 stars
 • Broedvogels tellen in het boerenland

  Met het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgen we broedvogels van het agrarisch gebied om trends in aantallen en verspreiding vast te leggen. Dit zijn onmisbare gegevens om na te gaan of beschermingsmaatregelen werken.

  Tijd
  3 out of 5 stars
  Kennis
  3 out of 5 stars
 • MUS-teller in actie

  Met het Meetnet Urbane Soorten volgen we broedvogels in steden en dorpen. We leggen trends in aantallen en verspreiding vast. Dit zijn onmisbare gegevens om na te gaan hoe het vogels in het stedelijk gebied vergaat.

  Tijd
  3 out of 5 stars
  Kennis
  3 out of 5 stars
 • Kleine Vliegenvanger

  Vogelaars treffen ook buiten gebieden die geteld worden geregeld zeldzame broedvogels aan. Deze losse meldingen zijn een waardevolle aanvulling.

  Tijd
  1 out of 5 stars
  Kennis
  3 out of 5 stars
 • Nesten zoeken

  Met het Meetnet Nestkaarten verzamelen we gegevens over het broedsucces van vogels: wanneer starten ze met broeden, hoeveel eieren leggen ze en hoeveel jongen worden er groot?

  Tijd
  3 out of 5 stars
  Kennis
  4 out of 5 stars
 • PTT-teller in actie

  Met het PTT-project verzamelen we gegevens over de aantalsontwikkeling van vogels die ’s winters in Nederland verblijven.

  Tijd
  1 out of 5 stars
  Kennis
  3 out of 5 stars
 • Tellen op de slaapplaats

  Vogels die in groepen overnachten worden geteld via het Meetnet Slaapplaatsen. De gegevens worden gebruikt voor de bescherming van natuurgebieden.

  Tijd
  1 out of 5 stars
  Kennis
  2 out of 5 stars
 • Trektellen aan zee

  Trekpatronen, invasies en reacties op bijzonder weer (bijvoorbeeld invallende vorst) worden het snelste via trektellingen opgemerkt.

  Tijd
  2 out of 5 stars
  Kennis
  4 out of 5 stars
 • Watervogelteller in actie langs rivier

  Tellingen van alle watervogels of alleen ganzen en zwanen in waterrijke gebieden om hun verspreiding en aantallen te volgen.

  Tijd
  4 out of 5 stars
  Kennis
  3 out of 5 stars