Nieuws

  • Soms bereiken ons mooie berichten, uit de regio, die een landelijke aandacht verdienen. Jan Kramer is een vogelaar die veel langs de Friese IJsselmeerkust is te vinden, onder andere om daar in de nazomer Reuzensterns op slaapplaatsen te tellen. De Makkumerzuidwaard is een van zijn telgebieden en tot 2005 een toplocatie waar groepen van 60 Reuzensterns konden worden gezien. En dat wil wat zeggen, want Reuzensterns zijn kritisch in hun keuze voor een slaapplek.

  • Als het aan het CDA ligt wordt de Hedwigepolder toch ontpolderd. Dat blijkt uit een enquête van Vogelbescherming Nederland onder de grootste politieke partijen in het kader van de komende verkiezingen.

  • Traditiegetrouw vormen de Reuzensterntellingen de aftrap van het nieuwe seizoen van het Meetnet Slaapplaatsen. Door deze tellingen op dezelfde avond uit te voeren zijn de bij ons verblijvende aantallen goed vast te stellen.

  • De zeldzame Hop broedde dit jaar met succes in Noord-Limburg. Dat is, voor zover bekend, het eerste geslaagde broedgeval sinds 1995 van deze ravissante schoonheid.

  • Dit voorjaar werd voor het eerst een broedpoging van een paar Kuifaalscholvers in ons land vastgesteld. Op 20 maart zag Sander Lilipaly op een strekdam bij Neeltje Jans in Zeeland een paartje adulte Kuifaalscholvers in een aalscholverkolonie.

  • Deze week ontvingen we meerdere berichten van vogelaars met goed nieuws over de uilen in hun regio. Er is namelijk sprake van een heuse geboortegolf. Met name steen- en kerkuilen vliegen op het moment af en aan met voedsel voor hun jongen.

  • Dit voorjaar hebben 25 enthousiaste vogelaars uit Friesland, Drenthe en Groningen de cursus broedvogels tellen met succes afgerond. De cursus is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en werd gegeven in nauwe samenwerking met terreinbeheerders van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

  • Sovon heeft in opdracht van het Faunafonds de verspreiding van de ganzen in het winterseizoen 2010/11 laten monitoren. 55% van de populaties overwinteraars verblijft in opvanggebieden, terwijl dit in de jaren 2005-2008 nog 57-60% bedroeg.

  • Al dagen gonsde het van de geruchten. In de Onlanden Eelder- en Peizermade werden meerdere Kleinst Waterhoentjes gehoord maar waren het er twee of drie of nog meer?