Soortgericht onderzoek

Waar natuurbeheer gericht is op het herstellen of behouden van leefgebieden voor vogels, is de belangrijkste vraag of het voorgenomen beheer ook daadwerkelijk de bedoelde effecten bereikt.

Sovon doet onderzoek naar beheersmaatregelen die nodig zijn om de leefomstandigheden voor vogels gunstig te houden. Het onderzoek leidt tot praktische inzichten voor bos- en natuurbeheer waar terreinbeherende organisaties mee aan de slag kunnen.

Uitgelichte projecten

Zwarte Specht in een boom

De Provincie Noord-Brabant verleende in 2017 subsidie voor het uitvoeren van onderzoek naar het dieet en voedselaanbod van de Zwarte Specht in Noord-Brabant.

Tapuit vrouw kleurring

Bij het onderzoek naar de afname van de Tapuit werkt Sovon samen met Stichting Bargerveen en Oenanthe Ecologie. Het onderzoek spitst zich toe op broedsucces, overleving, voedsel en habitatgebruik.

De provincie Gelderland laat een soortenherstelprogramma met concrete maatregelen opstellen voor de periode 2018-2023. Sovon heeft een ecologische onderbouwing gegeven voor de te treffen beheersmaatregelen.

Hoewel de populatietrend van de Kievit langere tijd min of meer stabiel leek, neemt deze soort de laatste twintig jaar net zo hard af als de nationale vogel de Grutto, waar binnen (agrarisch) natuurbeheer veel meer aandacht naar uitgaat. Net als bij de Grutto lijkt de kuikenoverleving voor de Kievit het knelpunt te vormen.

Er zijn nog ongeveer 300 broedparen in Nederland en de aantallen lopen terug.