Soortenherstel op de Veluwe

Het Natura 2000-gebied Veluwe is met ruim 100.000 hectare één van de grootste natuurgebieden van Nederland. De provincie Gelderland staat samen met terreineigenaren - de terreinbeherende organisaties (TBO’s), gemeentes en particulieren – en de recreatiesector voor de opgave om Natura 2000-doelstellingen voor de Veluwe te halen.

Voor zeven kenmerkende vogelsoorten van het droge zandlandschap is op de Veluwe onzeker of deze doelstellingen worden gehaald. Deze soorten gaan achteruit, of kunnen achteruit gaan als beheermaatregelen voor andere doelen niet goed worden afgestemd. Ook worden de instandhoudingsdoelstellingen mogelijk niet gehaald, of is er een combinatie van genoemde problemen van toepassing.

Zeven soorten

Op volgorde van afnemende openheid van het landschap betreft het de soorten Duinpieper, Tapuit, Boomleeuwerik, Draaihals, Nachtzwaluw, Zwarte Specht en Wespendief.

De provincie Gelderland laat voor deze soorten een soortenherstelprogramma met concrete maatregelen opstellen voor de periode 2018-2023. Dit soortenherstelprogramma is een concretisering van het Natura 2000-beheerplan Veluwe en sluit aan op de opzet daarvan. Sovon heeft een ecologische onderbouwing gegeven voor de door Veluwse partijen te treffen beheermaatregelen door de ecologie van de soorten en mogelijke knelpunten te analyseren aan de hand van bestaande kennis.