Proef naar effecten lasers op verjaging ganzen van start

Zijn lasers een effectief en diervriendelijk middel om ganzen in landbouwgebieden te verjagen? Samen met het onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga is Sovon Vogelonderzoek Nederland gestart met een proef in opdracht van BIJ12 Faunafonds.

Ganzen veroorzaken vraatschade aan landbouwgewassen. Getroffen agrariers krijgen een vergoeding voor deze schade van provincies. Omdat alle partijen gebaat zijn bij het voorkomen van schade, wordt er gekeken naar preventieve middelen zoals de laser. Kan de laser effectief en diervriendelijk worden ingezet om schade veroorzaakt door ganzen in de landbouw structureel te voorkomen en verminderen? In de praktijkproef kijken de onderzoekers ook naar in hoeverre de ganzen wennen aan de lasers.

Ervaringen

Naast concrete proeven in het veld worden ervaringen van bestaande lasergebruikers verzameld. Ook zal er een kosten-batenanalyse worden uitgevoerd van de aanschaf en het gebruik van de lasertechniek in de agrarische bedrijfsvoering. De resultaten van de proef worden uiteindelijk afgezet tegen andere maatregelen om de ganzenschade te voorkomen of te beperken. Zo kan het onderzoeksteam de inzetbaarheid van de lasertechniek in het geheel van de beheersing van de ganzenschade bepalen.

Winterproef

De praktijkproeven worden uitgevoerd in twee periodes: één in de winter en één in de komende zomer. De winterproef is recent gestart op graslanden van 22 bedrijven in drie gebieden:

  • Kampereiland in de provincie Overijssel
  • In noordoost Fryslân
  • In midden Groningen

De winterproef stopt in maart 2017 om de in het voorjaar broedende weidevogels niet te verstoren. Er worden zowel vast opgestelde lasers als zogenaamde handheld lasers beproefd van meerdere leveranciers. Ter vergelijking wordt in de omgeving ook het gedrag van ganzen op percelen onderzocht waar geen lasers worden gebruikt. De winterproef is gericht op de meest voorkomende ganzensoorten zoals Grauwe Gans, Kolgans en Brandgans.

Zomerproef

De zomerproef zal plaatsvinden van aanvang juni tot einde augustus. De proefgebieden worden zodanig gekozen dat de uitkomsten van de proeven landelijk kunnen worden toegepast.

Veiligheid

Voor de voorbereiding en begeleiding van de proeven heeft BIJ12 Faunafonds een onafhankelijk veiligheidsdeskundige ingehuurd. Dit bedrijf heeft vooraf de lasers gecontroleerd op veiligheid en op alle proefpercelen een risicoanalyse uitgevoerd. Ook hebben de veiligheidsdeskundige en de betrokken leveranciers gezorgd voor goede instructies aan de gebruikers.  De lasers als ook de locaties zijn als veilig beoordeeld voor het uitvoeren van deze praktijkproef.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden eind 2017 verwacht.

Vragen

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Sandra Binken, hoofd communicatie van BIJ12: 06-55202081 en sandra.binken@bij12.nl.