Wij & Wadvogels

Wij&Wadvogels is een belangrijk project in de Waddenzee. Sovon voert hier allerlei werkzaamheden aan kustbroedvogels voor uit. Er worden broedparen geteld en nesten en families gevolgd. Daarnaast worden vogels voorzien van kleurringen om te onderzoeken of beschermingsmaatregelen effectief zijn.

Veel vogels die in de Waddenzee  broeden hebben het zwaar. Soorten als de Kluut, Bontbekplevier, Strandplevier en Visdief brengen bijna ieder jaar te weinig jongen groot. Dit leidde tot een actieplan voor de broedvogels in de Waddenzee. Met Wij&Wadvogels worden maatregelen genomen om de kwetsbare populaties te helpen. Er worden nieuwe broedplaatsen aangelegd, extra maatregelen genomen om de rust te bewaren en het beheer wordt beter afgestemd op kustbroedvogels.

Wat zijn de beste maatregelen?

Kustbroedvogels zijn pioniers. Ze zoeken ieder jaar de beste plekken op om te nestelen en die liggen niet altijd op dezelfde plek. Broedplaatsen spoelen weg, open plekken groeien dicht en ergens anders verschijnen nieuwe broedeilanden. Om na te gaan of beschermingsmaatregelen helpen en welke maatregelen het meest effectief zijn om ook weer in de toekomst toe te passen, worden broedparen geteld en nesten en families gevolgd. Zo kunnen we nagaan hoeveel nesten succesvol zijn en hoeveel jongen er groot worden in afhankelijkheid van de genomen maatregelen. Daarnaast worden vogels ook voorzien van kleurringen. Er zijn veel vrijwilligers die deze ringen aflezen. Met de aflezingen kunnen we de verplaatsingen en plaatstrouwheid tussen en van broedgebieden in kaart brengen. Niet alleen binnen de Waddenzee, maar ook tussen gebieden in het IJsselmeer en de Delta, eveneens regio's waar belangrijke aantallen kustbroedvogels broeden. In die regio’s worden daarom mede in het kader van Wij&Wadvogels ook vogels gekleurringd.

Door deze aflezingen jarenlang vol te houden kunnen we uiteindelijk ook bepalen of we na de maatregelen weer van duurzame populaties kunnen spreken: is de verhouding tussen reproductie en overleving in balans voor een stabiele of toenemende populatie? Om de verplaatsingen en vooral het belang van de relatie tussen broedgebieden en foerageergebieden vast te stellen, worden enkele soorten ook van zenders voorzien. Hiermee kunnen we vaststellen waar in het grotere gebied van de Waddenzee het beste broedgebieden voor kustbroedvogels zouden moeten zijn.

Help ons en let op geringde kustbroedvogels

Vogelaars die een Kluut, plevier of stern met een of meerdere kleurringen zien, kunnen het ringproject opzoeken op cr-birding.org. Eenvoudiger is om de app BirdRing te gebruiken, waarmee je de aflezing direct in het veld in het juiste format kunt invoeren. Betreft het een vogel van het wadvogelproject, dan gaat de melding vanuit de app meteen naar de database. Je krijgt meteen te zien waar de vogel is geringd. Met je melding draag je bij aan kennis over onze kwetsbare en bedreigde kustbroedvogels.

Samenwerking

In het meerjarige samenwerkingsprogramma ‘Wij&Wadvogels’ werkt Vogelbescherming Nederland samen met acht partners, met name de lokale natuurbeheerders, aan het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Sovon voert in opdracht verschillende (monitoring)werkzaamheden uit voor het onderdeel kennis vergaren en uitwisselen. Dit ook weer in samenwerking met vrijwilligers, onderzoekers en beheerders. Wij&Wadvogels wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds, het ministerie van LNV en de drie Waddenprovincies. 

Contact

Sjoerd Duijns

Senior onderzoeker
Sjoerd Duijns
Coördinator onderzoeksthema kust en grote wateren