Aviaire Influenza (vogelgriep)

Aviaire influenza, ofwel vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte die voorkomt bij zowel pluimvee als wilde watervogels. Wereldwijd zijn er verschillende varianten van het vogelgriepvirus in omloop. Het vroegtijdig signaleren van ongewone vogelsterfte is essentieel voor een goede monitoring.

Sovon verzamelt sinds 2006 in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) meldingen van gevallen van vogelgriep onder wilde vogels en doet onderzoek naar de mechanismen van verspreiding van het virus in vogelpopulaties. Vanaf 2014 is hierbij de samenwerking met het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) sterk geïntensiveerd. Het DWHC verzorgt het aannamebeleid van de voor onderzoek aangeboden dode vogels, de verzending ervan naar het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) en de terugkoppeling van resultaten aan de inzenders en de overheid.

Meldingen van dode wilde vogels kunnen via het online invoerportaal van Sovon worden doorgegeven. In 2023 werden hier ruim 11.000 dode vogels gemeld, iets meer dan in 2022 en ongeveer tweemaal zoveel als in 2021. Daarnaast ontvingen we ook talloze meldingen per telefoon en e-mail. 

Sovon heeft ook een protocol ontwikkeld voor veldmedewerkers die geconfronteerd worden met dode vogels, waarin duidelijk vermeld staat welke informatie in het veld vergaard moet worden, op welke wijze en wanneer dode wilde vogels moeten worden ingezonden voor onderzoek, inclusief de registratie hiervan.

Meer lezen

Grauwe Gans vogelgriep

De afgelopen jaren zijn er regelmatig grote uitbraken geweest van vogelgriep onder wilde vogels in Nederland.

Screenshot Bird Flu Radar

Met de nieuw ontwikkelde ‘Bird Flu Radar’ is het mogelijk om risico’s op uitbraken van vogelgriep in real-time in heel Europa te voorspellen.

Dode kokmeeuw met jongen

Uit sommige kolonies komen berichten over dramatische aantallen dode kuikens, soms honderden tot zelfs enkele duizenden per kolonie. Naast Kokmeeuwen wordt ook een toenemend aantal Visdieven getroffen.

Contact

Roy Slaterus

Adviseur vogelecologie
Roy Slaterus
Coördinator onderzoeksthema dierziektes