Over de grens: Rode Wouw floreert in de Ardennen

Rode Wouwen broeden alleen in Europa, waar het ze in enkele belangrijke landen helemaal niet voor de wind gaat. Des te opmerkelijker wellicht de hernieuwde vestiging in Nederland. Een dichtbijzijnde populatie in de Ardennen floreert. Korte samenvatting van een tweetal recente (franstalige) artikelen in het tijdschrift Aves.

De soort wordt er intensief bestudeerd vanaf 2000, met een stevige Nederlandse inbreng (Stef van Rijn, Paul Voskamp). In 2015-16 werd een poging gedaan het voorkomen in de hele Ardennen in kaart te brengen met hulp van vele vrijwilligers.

Toename en uitbreiding

Sinds het jaar 2000 is de broedpopulatie ruim verdubbeld, van een geschatte 150-180 territoria naar 360-410. Tegelijkertijd breidde deze elegante roofvogel zijn verspreidingsgebied in westelijke richting uit. Het epicentrum bleef evenwel het hoogst gelegen deel van de Ardennen, in de oostpunt, aansluitend op het Duitse voorkomen in de Eifel. De dichtheden lopen hier op tot 34 territoria per 100 km2. Het Waalse broedgebied huisvest momenteel 1% van de wereldpopulatie Rode Wouwen.

Habitat en voedsel

Rode Wouwen in de Ardennen bewonen gebieden met een afwisseling van bos(jes) en weilanden. Het voedsel is divers maar bestaat grotendeels uit knaagdieren (veel woelratten) gevolgd door vogels (relatief veel jonge Kramsvogels).

En de Zwarte Wouw?

De Zwarte Wouw werd in het onderzoek meegenomen. Het aantal groeide tussen 2000 en 2016 maar licht, van rond 60 naar ca. 75 territoria. Het zwaartepunt van deze populatie ligt zuidelijker, tegen de Franse grens aan, en duidelijke expansie is niet aan de orde.

Meer weten

Wie op Facebook zit kan het trekgedrag van de Rode Wouwen volgen op een speciale pagina. Ook Nederlandse Rode Wouwen zijn inmiddels gezenderd om hun omzwervingen te volgen (zie onder andere dit nieuwsbericht). Wie wil worden bijgepraat over de situatie in eigen land, kan zich verheugen op een lezing op de komende Landelijke Dag op 30 november.