Bestuur en Raad van Toezicht

Sovon is een vereniging. Binnen de vereniging zijn de verantwoordelijkheden en activiteiten verdeeld over de Ledenraad, Raad van Toezicht, Bestuur en het bureau.

 

Het Bestuur van Sovon heeft de algemene leiding over de vereniging. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf tot zeven leden en heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en de algemene gang van zaken in de vereniging. De Ledenraad tenslotte controleert het beleid van het Bestuur en de Raad van Toezicht  en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Leden van zowel de Raad van Toezicht als de Ledenraad verrichten hun taak onbezoldigd.