Noordzee

Sovon voert niet alleen monitoring-opdrachten uit maar adviseert ook bij de opzet van monitoring van vogels in ruimte en tijd.

Veranderingen in wet- en regelgeving leiden vaak ook tot veranderingen in de informatiebehoefte over verspreiding en aantallen van vogels. Wij toetsen bestaande monitoringnetwerken aan de veranderingen in meetdoelen en adviseren hoe monitoring efficiënt en toekomstgericht kan worden opgezet.

 

Vogels op zee

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Sovon een monitoringplan voor vogels op zee opgesteld voor het Nederlandse deel van de Noordzee. De informatiebehoefte van de (nieuwe) Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) werd hierbij gecombineerd met de informatievragen vanuit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.

Op basis van bijeenkomsten met experts en een gedetailleerde statistische analyse in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn inhoudelijke randvoorwaarden bepaald en keuzes gemaakt voor de toekomstige monitoringstrategie. Deze is uitgewerkt in een drietal monitoring scenario’s op basis van inhoudelijke maar ook budgettaire voorwaarden.

Door middel van een confrontatie met de meetdoelen zijn de verschillende scenario’s inhoudelijk getoetst en onderling vergeleken. Het resultaat is een gedegen onderbouwd advies voor een monitoringplan als combinatie van verschillende methodieken met de mogelijkheid voor directe implementatie door het beleid.