Bestuur

Het Bestuur van Sovon bestaat uit vijf tot zeven onbezoldigde leden. Zij stelt het beleid voor de vereniging op en ziet toe op de uitvoering daarvan. De Ledenraad controleert het beleid van het Bestuur en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe leden voor dat Bestuur.

Het bestuur van Sovon heeft de algemene leiding over de vereniging, maar heeft tegelijkertijd gekozen voor ‘besturen op afstand’. Zij houdt zich dus bezig met de voorbereiding en uitvoering van het beleid op hoofdlijnen en stelt hiertoe eens per 3 à 4 jaar een Meerjarenvisie vast.

Het bestuur vergadert ca. zesmaal per jaar. De dagelijkse gang van zaken wordt overgelaten aan het managementteam op het kantoor van Sovon. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Ledenraad.

Bestuursleden

 • Drs. E.H.J. (Edwin) Kok, voorzitter
 • M.F.M. (Mark) Giesbers, secretaris
 • Drs. A. (André) Stougie, penningmeester
 • Dr. C. (Tina) Leguijt, lid
 • M. (Marthe) Jongmans, lid
 • Prof. dr. B.A.(Bart) Nolet, lid
 • B.L.J. (Ben) van Os, lid

Contact

Sovon Vogelonderzoek Nederland
t.a.v. het bestuur
E-mail: bestuur@sovon.nl

WBC

De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC) adviseert het Bestuur over de wetenschappelijke kwaliteit van de monitoringprojecten van Sovon.

De WBC bestaat momenteel uit:

 • Prof. dr. ir. Christiaan Both (RUG) (voorzitter)
 • Dr. Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation/NIOO)
 • Dr. Emiel van Loon (UvA)
 • Dr. Aafke Schipper (RU)
 • Prof. dr. Merel Soons (UU)
 • Prof. dr. Bart Nolet (NIOO-KNAW, vertegenwoordiger Sovon bestuur)

Contactpersoon voor WBC-zaken op het Sovon-kantoor is Julia Stahl.