16 oktober 2021

Goed seizoen voor weidevogels in Fryslân

14 oktober 2021

Jaarbericht 2021 komt met positieve cijfers.

»

Nederlandse vogels in hun domein

Robert Kwak & Jip Louwe Kooijmans

Vogelbescherming Nederland

 

Vogels zijn volgend aan het landschap. De meeste soorten hebben een duidelijke binding met een bepaald landschapstype. De wijze waarop mensen het landschap veranderen en naar hun hand zetten, leidt tot veranderingen in de vogelwereld – of het nu gaat om ingrepen op zeer grote schaal, zoals de Deltawerken of de ruilverkavelingen, of om kleinschalige maatregelen, zoals het rooien van een houtwal rond een akker of het betegelen van een tuin.

Blauwe Kiekendieven balanceren tussen hoop en vrees

Raymond Klaassen

 

De Blauwe Kiekendief is hard op weg om als broedvogel in Nederland uit te sterven. Op de Waddeneilanden vinden we nog maar een handvol broedparen, en de kleine populatie die zich recentelijk in de Oost-Groningse akkergebieden vestigde laat nog geen echte groei zien. Wat is er precies met de Blauwe Kiekendief in Nederland aan de hand? Bestaat er nog hoop voor het behoud van deze prachtige roofvogel?

Recordaantallen Zwarte Sterns over zee

12 oktober 2021

Veel sterns, Kleine Jagers en Zeekoeten langs de Nederlandse kust.

»

Ganzen- en zwanentelling Drenthe, oktober 2021

De keer een korte Nieuwsbrief. Een artikel over Visdieven, de aankondiging van de WAD avond, die is verplaatst naar 17 februari. Vanwege Coronaregels graag tevoren aanmelden! En een oproep voor tellers voor de Midwintertelling. Een aantal te tellen wateren zijn nog vacant.

Avifauna Zeelandica: vogels, vogelaars en vogelonderzoek in Zeeland

Peter L. Meininger en Eric C.L Marteijn

 

Een monumentaal tweedelig standaardwerk over de vogelrijke provincie met gedetailleerde en informatieve beschrijvingen van alle in Zeeland waargenomen vogelsoorten, rijk geïllustreerd met kaartjes en grafieken. Ook de vele in Zeeland waargenomen zeldzaamheden krijgen aandacht in woord en beeld. Talloze, vaak bijzondere foto’s van topfotografen, verfraaien de tekst.

Zelf nestkastonderzoek doen, iedereen kan het!

Leo Ballering, mede-oprichter NESTKAST, het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders  

 

De nestkasten in je eigen tuin lenen zich uitstekend voor kleinschalig onderzoek en als je dat maar lang genoeg volhoudt dan is er elk jaar wel iets bijzonders te zien! Door gedetailleerd naar de legsels te kijken ga je bovendien bijzondere gedragspatronen zien. In dit koude, natte voorjaar moesten, bijvoorbeeld, veel soorten hun broedstrategie aanpassen met eilegstops en broedstops. Desondanks gingen er veel jongen en hele legsels verloren. 

Bepaalt voedsel het aantal vogels in de Waddenzee?

Bruno Ens, senior onderzoeker Kust & Grote Wateren bij Sovon Vogelonderzoek Nederland