Broedende Visarend op nest, 29 april. Het nest is alleen vanaf forse afstand te bekijken. Foto: Albert de Jong

Primeur: broedende Visarenden in ons land

In de Brabantse Biesbosch is een paartje Visarend aan het broeden geslagen. Het is voor het eerst dat een zeker broedgeval van deze soort wordt vastgesteld in ons land. Het paar zit sinds maandag 25 april op eieren in een enorm nest in een dode wilg.

Na twee jaren waarin er wel nesten gebouwd werden in het Nationaal Park is er eindelijk sprake van het echte werk: broeden. Al vanaf begin april bouwden twee paartjes Visarenden op twee plaatsen aan een nest. Eén ervan bevindt zich in een hoogspanningsmast, het andere werd vorig najaar al grotendeels gebouwd in de vork van een dode wilg in een onder water staande strook moerasbos. Alleen het paar in de boom is overgegaan tot broeden. Het broedproces wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Staatsbosbeheer en leden van de Vogelwerkgroep Biesbosch. Het gebied rondom het nest is afgezet met verbodsborden om de arenden zoveel mogelijk rust te geven.

Historisch

Het broeden is historisch te noemen want nooit eerder werden broedende Visarenden vastgesteld in ons land. De meest serieuze broedpogingen die tot nu toe werden gedocumenteerd zijn de bouw van nesten in de Oostvaardersplassen (2002) en Brabantse Biesbosch (2014, 2015). Nederlandse (roof)vogelaars verwachtten de vestiging van de soort al jaren, omdat recent jaarlijks overzomerende Visarenden werden gezien en de soort in Europa toeneemt. Ondertussen is dit voorjaar ook een paar in België aan het nestelen geslagen.