Meetnet Agrarische Soorten

Het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) volgt broedvogels van het agrarisch gebied. Dit beslaat het grootste deel van Nederland en veel soorten vertonen een sterke achteruitgang. Meedoen aan MAS kost weinig tijd, maar levert belangrijk cijfermateriaal op over verspreiding en aantalsontwikkeling.

Doel

Aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘boerenlandvogels’, in aanvulling op andere broedvogeltellingen (BMP). Agrarisch gebied omvat graslanden, akkers en kleinschalig landschap.

Welke soorten

Alle soorten worden geteld. In de praktijk gaat het doorgaans om ongeveer 40 soorten vogels van het boerenland, zoals de Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik en Kievit.

Werkwijze

Tellingen van 10 minuten op minimaal 5 telpunten op een route. Vier telrondes per voorjaar. Tellingen vinden plaats in de perioden:

  • 1-20 april 
  • 21 april–10 mei
  • 11 mei-10 juni
  • 21 juni-15 juli

Alle waarnemingen worden ingevoerd via de app Avimap, of op kaart ingetekend met een vereenvoudigde broedcode.

Uitgebreidere instructies zijn te vinden in de handleiding.

Meedoen