Wederom broedende Velduilen in agrarisch gebied

Hoewel er in Friesland geen sprake is van een grootschalige muizenuitbraak als in de voorjaren van 2014 en 2019, is de muizenstand op plekken wel dusdanig goed dat zich Velduilen in weilanden vestigen. Er zijn inmiddels enkele nesten gevonden en baltsende Velduilen worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Velduilen op nest
Velduil op nest tijdens de veldmuizenpiek in Friesland in 2019. Foto: Klaas Akkerman

Boeren die een velduilennest in het land hebben liggen, kunnen via de agrarische collectieven in samenwerking met de provincie een tegemoetkoming krijgen om een hectare grasland rond het nest te sparen. Dit vergroot de kans op slagen van de broedpoging. Wie broedverdachte Velduilen heeft gezien en/of een nest heeft gevonden, kan dit melden via de velduilenmail va Sovon: velduil@sovon.nl. Op de pagina met soortinformatie is meer informatie over het broedgedrag te vinden. Ook maakte Lydia Barkema een protocol over hoe broedgevallen herkend en beschermd kunnen worden.

Velduilen broeden vanaf het leggen van hun eerste ei. Om de 1-2 dagen worden de volgende eieren gelegd. Een legsel bestaat uit 4-8 eieren en bij goed voedselaanbod kunnen dat er nog meer zijn. De broedduur bedraagt 26-29 dagen. Doordat de Velduil direct begint te broeden, verschillen de leeftijden van de jongen. Als ze twee weken oud zijn, verlaten ze het nest en verspreiden ze zich over het perceel.

Velduilen in grasland

Agrariërs met een broedende Velduil op hun land kunnen contact opnemen met het Agrarisch Collectief in de regio. Daar zijn afspraken bekend over het uitsparen van het nest bij het maaien (minstens 100 x 100 meter) en eventuele tegemoetkoming.

Ook in 2014 en 2019 kwamen Velduilen tot broeden in het agrarisch gebied van Friesland. In beide jaren wemelde het van de Veldmuizen in de graslanden. In 2014 ging het om circa 50 paren, in 2019 zelfs om zo’n 75 paren. De verwachting is dat dergelijke aantallen dit jaar uitblijven vanwege minder muizen, maar je weet maar nooit met Velduilen…

velduilennest
Nesten van Velduilen liggen in agrarisch gebied vaak middenin een perceel en worden soms bij toeval ontdekt door agrariërs, omwonenden of weidevogelbeschermers. Foto: Klaas Akkerman
Kleine Vliegenvanger

Vogelaars treffen ook buiten gebieden die geteld worden geregeld zeldzame broedvogels aan. Deze losse meldingen zijn een waardevolle aanvulling.

Tijd
1 out of 5 stars
Kennis
3 out of 5 stars