Slaapplaatstelling van Grutto, Kemphaan en Scholekster

Tot en met 20 maart worden Grutto's, Kemphanen en Scholekster geteld op hun gezamenlijke slaapplaatsen. Met deze tellingen, die bij zonnig weer voor prachtige taferelen zorgen, verzamelt Sovon belangrijke informatie over hun aantallen in allerlei gebieden. Deze slaapplaatstellingen leveren ook informatie op over de aantalsontwikkeling van deze soorten. 

Voor het broedseizoen begint, verzamelen steltlopers zich op allerlei waterrijke plekken om op krachten te komen. Overdag wisselen ze slapen en naar voedsel zoeken af. In de avondschemer vormen ze vaak compactere groepen die een veilige slaaplaats opzoeken. Soms foerageren ze 's nachts door. Op deze slaapplaatsen zijn Grutto's, Kemphanen en Scholeksters goed te tellen. 

Slaapplaatstelling

Met het Meetnet Slaapplaatsen brengen we de aantallen van zoveel mogelijk slaapplaatsen in kaart. Of die nu in een groot natuurgebied liggen, of in een tijdelijke, ondiepe plas. Aan de hand van de tellingen kunnen we de aantalsontwikkeling van Grutto's, Kemphanen en Scholeksters in kaart brengen, in aanvulling op de monitoring in het broedseizoen. Vooral gegevens uit Natura 2000-gebieden, die een beschermde status geven aan slaapplaatsen van Grutto's, zijn welkom.

Op deze kaart kun je zien welke gebieden nog niet geteld worden. Staat een gebied nog niet op de kaart, dan kun je dat zelf intekenen en een telling doen.

Hoe?

  • Zoek een gebied met een slaapplaats op die nog niet door anderen wordt geteld.
  • Ga in de avondschemer met je telescoop en eventueel een handteller naar deze plek toe.
  • Tel tot in de diepe schemer en probeer de groep(en) meermaals te tellen, om zo nauwkeurig mogelijk het getal te bepalen.
  • Voer je telling in via de app Avimap of op sovon.nl