Slaapplaatstelling

Sommige vogelsoorten overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Daar concentreren zich vogels uit een straal van soms tientallen kilometers. Vanaf de winter 2009/10 worden landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd van geselecteerde soorten. De tellingen richten zich vooral op Natura 2000-gebieden met een beschermde slaapplaatsfunctie, maar worden daarbuiten nadrukkelijk gestimuleerd. Daarnaast zijn er elk jaar landelijke simultaantellingen van wisselende soorten.

Doel

Aantallen en verspreiding vastleggen van op gemeenschappelijke slaapplaatsen overnachtende vogels.

Welke soorten

 • Natura 2000-gebieden: 19 soorten waarvoor deze gebieden een belangrijke functie als slaapplaats hebben. Het aantal soorten verschilt per gebied.
  Bekijk het overzicht »
 • Landelijke simultaantellingen: per jaar wisselende soorten. Voorbeelden zijn Blauwe Kiekendief, Halsbandparkiet en Ransuil
 • Overig: in totaal zijn er in Nederland zo’n 80 soorten die gemeenschappelijk slapen. Van al deze soorten is informatie welkom

Werkwijze

 • Slaapplaats lokaliseren in avonduren of vroege ochtend aan de hand van gerichte vliegbewegingen
 • Oppassen met voorverzamelplaatsen
 • Voorkeursdatum bij landelijke tellingen wordt aangegeven
  Bekijk de teldata »
 • Telling vindt idealiter plaats in middelste weekend van voorkeursperiode van twee weken
 • Bij de meeste soorten is ’s avonds tellen het best; als de exacte locatie bekend is, kan ook ’s ochtends geteld worden. Bij ganzen is tellen in de ochtend het beste.
 • Stel ’s avonds het aantal reeds aanwezige vogels vast; tel vervolgens de aanvliegende groepen; tel bij de ochtendtelling de uitvliegende groepen en vervolgens het aantal nog aanwezige vogels
 • Bij grote slaapplaatsen idealiter met twee of meer personen tellen
 • Voor slaapplaatstellingen geldt een protocol!

Handleiding

In een speciale handleiding wordt een toelichting gegeven op de werkwijze.

Resultaten

Eerste indrukken en resultaten komen in de watervogelnieuwsbrief en in Sovon-Nieuws. Over de resultaten wordt jaarlijks gerapporteerd in het Watervogelrapport.

Meetnet

Het Meetnet Slaapplaatsen maakt deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Meedoen

Iedereen kan meedoen die de betreffende soorten herkent. Bij soorten die in grote aantallen overnachten is ervaring met het vaak in korte tijd tellen van soms grote aantallen wenselijk. Kijk op de kaart met vacante gebieden waar je in de buurt aan de slag kunt en of een slaapplaats al geteld wordt.