De Huiskraai en de rol van Sovon

Begin december werd bekend dat de overheid de Huiskraaien die zich in Hoek van Holland ophouden, wil gaan bestrijden. Dit leidde op verschillende fora tot discussies, waarbij ook gesproken werd over de rol van Sovon in dit besluit. Graag willen we die aan iedereen uitleggen. Ons primaire doel is te zorgen dat discussies gevoerd worden op basis van inhoudelijke kennis.

Sovon voerde in 2009 een risicoanalyse uit voor het Team Invasieve Exoten van het toenmalige Ministerie van LNV. Deze analyse was gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie in combinatie met de beschikbare tellingen en waarnemingen in Nederland.

In het rapport gaven we aan dat er te weinig bruikbare gegevens waren om een uitspraak te kunnen doen over de toekomstige populatieomvang, broedsucces en sterfte van de Nederlandse populatie. Hierop aansluitend heeft Sovon samen met bureau Stadsnatuur Rotterdam in 2012 een telling uitgevoerd, waaruit naar voren kwam dat de populatie niet verder was toegenomen.

Sovon sprak zich niet uit over de noodzaak van bestrijding. Op de vraag hoe een eventuele bestrijding vorm moet krijgen, stelde Sovon wel dat dit in zijn algemeenheid het best zou kunnen plaatsvinden voordat de populatie een mogelijke nieuwe groeifase zou doormaken. Bij het daadwerkelijke besluit om de soort te gaan bestrijden, is Sovon niet betrokken.

Wat vindt Sovon van het besluit?
Sovon stelt zich op als een onafhankelijke organisatie die tel- en onderzoeksresultaten presenteert ten behoeve van natuurbeheer, -beleid en -bescherming. Onze rol is primair om op een objectieve wijze cijfers en kennis te verzamelen over het reilen en zeilen van de Nederlandse vogelbevolking. Dat betekent dat we ons met feiten bezighouden, niet met belangenbehartiging of vaststelling van beleid. Dit laatste laten we aan andere organisaties over, zoals Vogelbescherming respectievelijk de overheid. Ons doel is te zorgen dat de discussies daar gevoerd worden op basis van feiten en inhoudelijke kennis.

Had Sovon de opdracht voor een risicoanalyse naar Huiskraaien niet moeten aannemen?
De beslissing om een soort weg te halen uit ons ecosysteem is een besluit waarmee veel emoties gepaard gaan en waar verschillend over gedacht wordt. De vraag die nu onder andere wordt gesteld, is of Sovon überhaupt een onderzoeksopdracht moet aannemen waarop een dergelijk besluit kan volgen. Wij vinden van wel.

De afweging van allerlei belangen dient volgens ons altijd te worden genomen op basis van betrouwbare, neutrale gegevens, en niet op basis van vooropgezette meningen. Dat geldt voor zowel de vele opdrachten die we uitvoeren aan bedreigde, zeldzame soorten, maar ook voor vragen over soorten die niet bedreigd zijn en die mogelijk overlast bezorgen of als schadelijk worden beschouwd.

Uiteraard kunnen gegevens altijd gebruikt worden voor besluitvorming waar niet iedereen achter staat, zoals de discussie rondom de Huiskraai duidelijk laat zien. We hebben begrip voor personen die het oneens zijn met de visie van de beleidsmakers en het genomen besluit betreuren. Wel zijn we ervan overtuigd dat we door moeten gaan met het verzamelen van objectieve cijfers over het voorkomen van alle vogelsoorten.

Richtlijnen
Daarbij blijven we alert op onze onafhankelijke rol. Voordat Sovon een opdracht aanneemt, gaan we na of de vraagstelling van het onderzoek ons inziens niet eenzijdig is, zodat de resultaten automatisch een bepaald belang dienen. Ook wordt verzekerd dat Sovon voldoende onafhankelijk kan opereren. Alleen als aan beide voorwaarden is voldaan, neemt Sovon de opdracht aan. Dat was het geval bij de Huiskraai, waar door de opdrachtgever op geen enkele wijze is getracht invloed uit te oefenen op de conclusies van het rapport.

Ledenraad
Voor Sovon is de positie als onafhankelijke partner, opdrachtnemer en adviseur van cruciaal belang. Want alleen door gegevens op een onafhankelijke wijze te verzamelen en te analyseren, kunnen we de betrouwbaarheid garanderen. Om deze reden zal Sovon zich dan ook niet mengen in de discussie over het besluit om de Huiskraai te bestrijden.

Maar we zijn ook een vereniging, waarbij onze leden een belangrijke inbreng hebben op ons beleid. Heb je vragen of opmerkingen over onze visie, deel die dan gerust met de Ledenraad door een mail te sturen naar ledenraad@sovon.nl.