Aantallen ganzen

Gedurende het jaar huisvest Nederland winterganzen (doortrekkers en wintergasten) en zomerganzen (broedvogels en overzomerende ganzen).

Winterganzen

De populaties winterganzen worden nauwkeurig geteld tijdens de watervogeltellingen van Sovon. Uit die tellingen blijkt dat tegenwoordig op het hoogtepunt van de winter ruim 2 miljoen ganzen in Nederland verblijven, iets minder dan enkele jaren geleden. De meeste ganzen zijn broedvogels uit Noord- en Oost-Europa en de Arctische toendra's tussen Spitsbergen en West-Siberie. De in Nederland broedende ganzen (zie Zomerganzen onder) vormen een minderheid onder de wintergasten. 

Tot voor kort nam het aantal ganzen in Nederland toe, maar op dit moment is die toename gestagneerd voor de wintergasten, vooral talrijke soorten als Kolgans en Brandgans. Kleine Rietgans is zelfs afgenomen en blijft noordelijker overwinteren. De soorten die in ons land broeden, zoals Grote Canadese Gans en Nijlgans zitten nog wel in de lift, maar leggen op de gehele winterpopulatie weinig gewicht in de schaal. 

Ontwikkeling aantallen ganzen in Nederland
Figuur 1: Ontwikkeling ganzenaantallen in het winterhalfjaar, weergegeven met de gemiddelde aantallen over alle tellingen (niet persé op hetzelfde moment aanwezig). Bron: Netwerk Ecologische Monitoring, Sovon/CBS.

Zomerganzen

Vooral van de Grauwe Gans, Brandgans, Grote Canadese Gans en Nijlgans broeden ook behoorlijke aantallen in Nederland. Tellingen in de zomer worden in sommige provincies uitgevoerd door de Wildbeheerseenheden, in andere door Sovon in opdracht van de provincie. De laatst bekende landelijke cijfers kwamen op ruim 600.000 ganzen, voor driekwart bestaande uit Grauwe Ganzen.