Aantallen ganzen

Grauwe Gans

Gedurende het jaar huisvest Nederland winterganzen (doortrekkers en wintergasten) en zomerganzen (broedvogels en overzomerende ganzen).

Winterganzen

De populaties winterganzen worden nauwkeurig geteld tijdens de watervogeltellingen van Sovon. De watervogeltellingen van Sovon laten zien dat tegenwoordig op het hoogtepunt van het winterseizoen tot ruim twee miljoen ganzen in ons land verblijven. De meeste daarvan zijn broedvogels uit Noord- en Oost-Europa en de Arctische toendra's tussen Spitsbergen en West-Siberie. 

In januari 2014 telde Nederland 2,4 miljoen ganzen. Dat zijn er tien keer zoveel als in 1975. Deze populaties zijn met name aanwezig op de graslanden. Enkele soorten broeden nu ook in Nederland, met name de grauwe gans. Zij blijven dan ook in de zomer. Tot 1960 waren deze soorten niet of nauwelijks als broedvogel aanwezig in ons land. Tegenwoordig komen ze op veel plaatsen voor, tot zelfs binnen de bebouwde kom

Hoeveel ganzen zijn er in Nederland? Sovon Meetnetten CBS Watervogels

Zomerganzen

Over de omvang van ganzenpopulaties in de zomer weten we minder. Schattingen wijzen op een kleine 60.000 vogels. De meerderheid daarvan bestaat uit grauwe ganzen.

De monitoring van zomerganzen vindt plaats door een eenmalige telling van alle aanwezige ganzen in de derde week van juli. Uit een evaluatie die Sovon uitvoerde in opdracht van de Provincie Utrecht bleek echter dat enkel telgegevens uit juli weinig inzicht geven in de effectiviteit van maatregelen. 

Meer over onderzoek naar ganzen »

Beheer

Nergens anders in Europa vinden we zo veel overwinterende en doortrekkende ganzen. Van sommige soorten verblijft meer dan driekwart van de hele populatie binnen onze landsgrenzen. De maandelijkse ganzentellingen vormen een belangrijke basis voor evaluaties van het gevoerde beleid.