Actueel

Nieuws

Steltkluut op nest

Steltkluten broeden verspreid over de zuidelijke helft van Europa. Hun broedbiotoop bestaat uit ondiepe zoetwaterplassen en zoutpannen, waarin ze met hun lange poten kunnen foerageren.

Adulte Porseleinhoen op slik foeragerend

Dit voorjaar lijken sommige hoenders die in Afrika overwinteren, een stuk later dan voorgaande jaren actief te zijn in Nederland. Dit voorjaar zijn nog slechts twee Kwartelkoningen gehoord.

Mannetje Tapuit op de uitkijk

Sovon doet onderzoek naar de populatiedynamiek van Tapuiten in twee overgebleven kerngebieden in de Nederlandse duinen: in de Noordduinen bij Den Helder en op Texel. Het onderzoek gaat dit jaar zijn zeventiende jaar in.

Al het nieuws

Op de agenda

Nachtbezoek voor Kwartelkoning

Selectie van monitoringsgebieden

Steekproeftelling

Naar de agenda
Marcel en Marwa maken de podcast

Podcast Vogelverhalen

Het archief van Sovon bevat een goudmijn aan vogelkennis. Voor de podcast Vogelverhalen duiken Marwa Kavelaars en Marcel Wortel in de archieven. Ze spreken met vogelexperts en liefhebbers in het veld. Luister mee en word ook een echte vogelkenner.