Windenergie op en rondom de Veluwe

Plaatsing van windturbines op de Veluwe is ecologisch en juridisch niet haalbaar vanwege te hoge risico’s op aanvaring met de Wespendief. Rondom de Veluwe zijn er wel mogelijkheden. Dit blijkt uit onderzoek van Altenburg & Wymenga en Sovon Vogelonderzoek Nederland naar de effecten van windenergie op en rondom de Veluwe.

De Veluwe vormt een belangrijk leefgebied voor de Wespendief. Volgens de Natura 2000 doelstellingen zouden er minimaal 100 broedparen aanwezig moeten zijn. Dat zijn er nu naar schatting 94. De plaatsing van windturbines kan leiden tot aanvaringsslachtoffers onder deze schaarse roofvogel, waardoor de lokale populatie verder onder druk kan komen te staan. Dit is onderzocht met een rekenmodel op basis van meer dan 300.000 GPS-punten afkomstig van gezenderde Wespendieven op de Veluwe.

Ook al is plaatsing van turbines op de Veluwe zelf niet haalbaar, in een zone tot acht kilometer rondom de Veluwe zijn er wel mogelijkheden. De exacte aanvaringsrisico’s daar zijn afhankelijk van het aantal turbines en de afstand tot de Veluwerand. Om deze risico’s te verkleinen, zijn maatregelen mogelijk, zoals het stilzetten van de rotorbladen in de nazomer als de vogels meer buiten het Natura 2000-gebied komen. De onderzoekers hebben verschillende scenario’s doorgerekend die aantonen hoe groot de effecten zijn met of zonder maatregelen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van vier betrokken Regionale Energie Strategie regio’s (Food Valley, Cleantech, Arnhem-Nijmegen, Noord Veluwe) en de provincie Gelderland. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland, provincieloket@gelderland.nl