Supervrijwilliger gezocht: Districtscoördinator Kolonievogels en Zeldzame Soorten

Voor het district Groningen zoeken we een superspin in het regionale web. Iets voor jou?

Vogelaar kijkt over het Wad

Wat is een DC en wat zijn de kenmerken? In de eerste plaats moet je interesse hebben in de heel bijzondere of zeldzame broedvogels die voorkomen in jouw provincie. Die lijst is lang maar denk bijvoorbeeld aan Bruine Kiekendieven, Steltkluten, Kleinst Waterhoentjes, Porseleinhoen, Middelste Bonte Spechten en Orpheusspotvogels.

Uiteraard heb je interesse in kolonievogels zoals dakbroedende Visdieven, Oeverzwaluwen in een nieuwe zwaluwwand of in Huiszwaluwen bij een sluis. Maar denk ook aan Roeken en Blauwe Reigers.

Spin in het web

Een DC is iemand die door zijn/haar contacten, kennis en ervaring goed op de hoogte is (of raakt) van de in het district opererende broedvogeltellers en hun kennis van potentiële broedgevallen van soorten zoals hierboven genoemd worden.

Hij/zij moet contact weten te krijgen met de juiste mensen om dusdoende de territoria van gevoelige soorten vast te (laten) leggen door de waarnemers. Een groot deel van de gegevens komt tegenwoordig digitaal binnen via onze website en via die weg heeft een DC uitgebreid inzage in heel veel gegevens uit verschillende projecten waarbij zeldzame soorten en kolonievogels geregistreerd worden. Niet alleen via Sovon-tellingen komt data op één plek samen maar ook potentiële broedgevallen van zeldzame soorten ingevoerd via waarneming.nl komt binnen. Ook vanuit professionele inventarisaties krijgt een DC via onze site het overzicht.

Hiervoor is het belangrijk dat een DC beschikt over goede contactuele eigenschappen, een enthousiaste houding, voldoende kennis van de regionale avifauna en de nodige beschikbare tijd.

Belangrijkste werkzaamheden

De belangrijkste werkzaamheden zijn onder andere:

  • Het benaderen van tellers omwille van de waarneming(en) van zeldzame broedvogels of kolonievogels
  • Belangrijke vacant gekomen kolonie geteld krijgen
  • Invoeren van data van tellers die dat zelf (nog) niet doen.
  • Controleren van ingestuurde broedgevallen van zeldzame soorten
  • Twee, drie maal per jaar een korte bijdrage leveren voor de maandelijkse nieuwsbrief die

wij maken voor de tellers in de provincie. Denk daarbij aan een bescheiden resultaten-overzicht van één of twee kolonievogels zoals Roek en Aalscholver waarvoor de data 24-7 bereikbaar is. Of een bijdrage van een aantal zinnen die ingaat op het voorkomen van het Porseleinhoen of Kortsnavelboomkruiper in 'jouw' district.

Schakel tussen provincie en Sovon

Om bovenstaande zaken uit te kunnen voeren hoeft een DC het wiel niet opnieuw uit te vinden. Online zijn voor DC’s verschillende mogelijkheden gemaakt om totalen van soorten eenvoudig boven water te krijgen. Bovendien assisteert het kantoor natuurlijk bij jouw plannen. De DC functioneert, zoals blijkt, als een belangrijke schakel tussen het Sovon-bureau en de tellers en eventueel ook de terreinbeheerders. Sovon keert jaarlijks een onkostenvergoeding van €270,00 uit aan de DC of het DC-duo (het DC-schap aangaan als tweetal kan ook)

Zeldzame soorten

Bij Sovon doen we ons uiterste best om jaarlijks een overzicht te produceren van de zeldzame soorten die territoriaal aanwezig waren of gebroed hebben. Voor de zeldzame soorten gaat dat veelal door gebruik te maken van de resultaten uit verschillende broedvogelprojecten zoals het BMP (Broedvogel Monitoring Project) aangevuld met losse waarnemingen van territoriale vogels. Bij enkele soorten baseren we onze statistieken op de data die verkregen word uit de, voor de soort, belangrijke kerngebieden.  

Kolonievogels

Bij kolonievogels hebben tellers direct toegang tot kolonies die aan hun account bij Sovon gekoppeld zijn. De invoer daarvan kan via de app van Avimap plaatsvinden of men noteert de getelde nesten en voert die naderhand in via de computer. Daarmee is het overzicht direct inzichtelijk voor een DC. Het voordeel daarvan is dat een DC altijd een goed overzicht heeft van welke kolonies geteld zijn en welke (nog) niet.

Het onderzoek naar deze twee soortgroepen (zeldzame soorten en kolonievogels) wordt districtsgewijs georganiseerd onder supervisie van het Sovon-kantoor. Een district komt overeen met een provincie of een regio er van. Het veldwerk van de lokale vrijwilligers wordt per district door een DC gevolgd, gestuurd en waar nodig gecoördineerd. Het district Groningen betreft de gehele provincie, exclusief de kwelders en waddeneilanden.

Er valt meer te vertellen over het DC-schap of kunnen zaken in een gesprek beter uitgelegd worden. Hoeveel tijd kost dit bijvoorbeeld per maand/jaar?

Heb je vragen? Stuur mij gerust een mail!

Joost van Bruggen | joost.vanbruggen@sovon.nl