Resultaten tellingen parkieten december 2021

De parkietentelling in het weekend van 16-19 december is een groot succes geweest! Hoewel PTT-tellingen onlangs in de kerngebieden in Den Haag en Amsterdam een afname lieten zien in het aantal Halsbandparkieten, is dit patroon niet te zien in de landelijke slaapplaatstellingen. Die blijven verreweg de beste manier om de populatie parkieten te tellen, waarschijnlijk mede omdat parkieten overdag vaak stil foerageren en niet worden opgemerkt.

Grote Alexanderparkiet

Afgezien van enkele exemplaren die overdag in Zaandam en Haarlem foerageren (en daar wellicht ook slapen?), is de soort nog steeds grotendeels beperkt tot Amsterdam. De soort laat dus (nog) geen significante geografische uitbreiding zien sinds de laatste telling in 2014-15. Wel frappant is dat de soort in aantal behoorlijk is toegenomen. Op de enige slaapplaats van omvang van Nederland, die van het Oosterpark in Amsterdam, zijn 580 Alexanderparkieten geteld, een forse toename na de 145 exemplaren geteld in 2014-15. In Groningen werd nog één enkel individu geteld in het Noorderplantsoen, waar ook een Bont Boertje aanwezig was. Beide vogels vliegen al enkele jaren rond in de stad. Meer dan tien jaar geleden waren in Groningen meerdere exemplaren van de Grote Alexanderparkiet aanwezig; als er al ooit een broedende populatie heeft bestaan in Groningen, lijkt het einde voor deze populatie van de soort in zicht.

Monniksparkiet

De broedverspreiding Monniksparkiet is in Nederland beperkt tot Apeldoorn, Ouddorp (ZH) en mogelijk Amsterdam. In Apeldoorn werden tijdens de slaapplaatstelling max. 14 exemplaren geteld, mogelijk is hierbij één paartje gemist, omdat het maximum aantal simultaan waargenomen individuen in Apeldoorn 16 bedraagt. In omgeving Ouddorp vliegen ook nog ongeveer 11 vogels rond. Beide populaties bestonden enkele jaren geleden nog uit meerdere tientallen. Daarmee lijkt deze populatie, net als die in Apeldoorn, tanende. Het aantal Monniksparkieten in Amsterdam is onduidelijk, mogelijk is er enkel sprake van losse ontsnapte vogels of worden groepjes Halsbandparkieten door waarnemers verward met Monniksparkiet. De soort is in ieder geval niet tijdens systematische slaapplaatstellingen waargenomen in de hoofdstad. Waarnemingen elders hebben betrekking op losse, ontsnapte exemplaren. De landelijke broedpopulatie van de Monniksparkiet omvat dus ca. 30 exemplaren, maar in afnemende aantallen. Onduidelijk zijn de redenen waarom het met de van origine Zuid-Amerikaanse Monniksparkiet niet goed gaat, terwijl het de Aziatische verwanten wel voor de wind gaat.  

Halsbandparkiet

Tellingen in het verleden laten aantallen Halsbandparkieten zien die schommelen rond de 10000, met een uitschieter naar 11700 in 2011/12. Recente PTT-tellingen laten een lichte afname zien in de langst bezette gebieden (Den Haag, Amsterdam), maar de vraag is hoe reëel deze afname is. Uit de laatste, zeer succesvolle, decembertelling blijkt dat er geen sprake is van afname, maar van spectaculaire toename, tot bijna een verdubbeling van het vorige maximum: ca. 21000 vogels in Nederland!

Tabel 1: De slaapplaatsen blijven (nog) beperkt tot de Randstad.

 

De meeste slaapplaatsen blijven beperkt tot de Randstad (Tabel 1, er is dus geen sprake van een uitbreiding naar landelijk gebied). Maar aan de randen ervan zijn er wel allerlei nieuwe slaapplaatsen ontstaan, die de uitbreiding van de populatie weerspiegelen. Er zijn inmiddels ook kleinere steden en dorpen met slaapplaatsen, zoals Alkmaar, Woerden en Gouda. Buiten de Randstad kent de soort nu ook losse, kleine populaties in Eindhoven-Veldhoven (waar twee slaapplaatsen gevonden zijn), Tilburg, Breda, Hoorn, Coevorden, Nijmegen en Middelburg-Vlissingen.

 

Figuur 1. Slaapplaatstellingen van Halsbandparkiet in december 2014 (l) en 2021 (r).

 

De volgende parkietentellingen wordt gehouden op 15 januari. Ken je een nog ongetelde slaapplaats van parkieten en/of wil je meedoen? Geef je dan alvast op via Paul van Els.

Grote paniek onder de Halsbandparkieten als een Havik er eentje slaat | Haarlem| 18 dec. 2021 | Foto: Johan Stuart