Resultaten kolonievogels 2023 Zeeland

In Zeeland zijn van een aantal kolonievogels de resultaten van 2023 weer op een rij gezet.

Aalscholver

Aalscholver

Van de 12 bekende kolonies in Zeeland werden er 10 geteld. De grootste is nog steeds op de Speelmansplaten met 144 bezette nesten, op afstand gevolgd door die in de Zeepeduinen. Waar 73 nesten werden geteld. Het totaal in 2023 kwam op 441 nesten. Het verschil in de hele provincie was met de voorgaande jaren niet groot. Wel zaten er per kolonie verschillen. Zo nam de kolonie op het Aardbeieneiland in het Veerse Meer af van 76 naar 49 paar en steeg het aantal op de Speelmansplaten van 107 naar 144.

Voor de kolonie in de Rammekenshoek op Walcheren zoeken we nog tellers.

Kleine zilverreiger

Van deze zeldzame reigersoort zijn twee kolonies in Zeeland. In het Sloegebied bij Vlissingen kwamen er in 2023 23 paar tot  broeden en op de begraafplaats van Yerseke 19. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 35 paar het jaar ervoor. De kolonie in de Braakman lijkt definitief verlaten. Op beide locaties broeden ze tussen de Blauwe reigers.

Lepelaar

Deze prachtige soort doet het goed in Zeeland en laat bijna ieder jaar een groei zien. Er zijn momenteel 12 kolonies in Zeeland die zorgen voor een totaal van 243 paar. En dit is weer een groei ten opzichte van de 210 broedpaar in 2022. De vogels broeden zowel op de grond, Hooge Platen, als in laag struweel, Ouwerkerk en Neeltje Jans. Vaak zoeken ze de bescherming op van grote meeuwen en zitten dan ook in die kolonies. Binnen de provincie zijn wel wat verschuivingen in de aantallen door de aan- of afwezigheid van vossen. Zo groeide de kolonie op de Hooge Platen uit van 0 in 2019 tot 58 in 2023. En kromp de kolonie in de Van Cittershaven bij Vlissingen van ruim 80 naar 8 door de aanwezigheid van Vossen daar.

Oeverzwaluw

Deze is op sommige plekken een terugkerende broedvogel en op andere plekken een echte pionier. Vaak zijn de aantallen over de provincie redelijk gelijk van jaar tot jaar, maar wisselen de aantallen per locatie enorm. Er is een aantal vaste wanden waar ze al jaren zitten, waarvan die in de Sophiapolder bij Oostburg de grootste is. Die kolonie schommelt sinds 2013 zo rond de 300 paar met een recordjaar in 2020 met 492 bezette nesten. In 2023 kwam het aantal uit op 385. Deze kolonie wordt al jaren door dezelfde vrijwilligers volgens dezelfde methode geteld en geeft zo een mooie trend.

Oeverzwaluw Sophiapolder

Je ziet dat de aantallen van jaar tot jaar behoorlijk wisselen maar dat de trend positief is. In Zeeland zijn ook twee tot driekolonies die aan zout water liggen en niet aan zoet. Zo zit er een kolonie aan de Westerschelde bij de Kaloot en sinds 2020 wordt er gebroed in een steile duin op Neeltje Jans. Dit jaar is er zelfs aan de Noordzeekust op Schouwen een kolonie bijgekomen met 10-20 paar. Dit fenomeen wordt ook op de Waddeneilanden gezien, maar is voor de rest van Nederland erg uitzonderlijk. In totaal werden er 751 Oeverzwaluwen gevonden in Zeeland. De kolonie die de sterkste daling liet zien, was die op het haventerrein van Axel, waar de aantallen van 370 in 2020 naar 68 in 2023 gingen.

Huiszwaluw

Op een paar kolonies na in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en op Tholen en St. Philisland werden alle kernen in Zeeland waar Huiszwaluwen broeden geteld. Dit gebeurt eigenlijk ieder jaar en daarvoor hulde aan de veelal vaste tellers van die kolonies. Er ontstaat daardoor een prachtig beeld van de verspreiding binnen Zeeland van deze soort. Er waren in 2023 165 kolonies geteld die ook in 2022 werden geteld. Dit leverde in totaal 4120 bezette nesten op tegenover 4440 in 2022. Een kleine afname van iets meer dan 300. Dit is een vrij normale fluctuatie en geen structurele afname. Over de laatste 10 jaar schommelt de Zeeuwse populatie rond de 4000 bezette nesten. Met als topjaar 2019 met meer dan 5000 Huiszwaluwen. Kanttekening is wel dat niet ieder jaar alle en dezelfde kolonie worden geteld. De meeste Huiszwaluwen broedden vorig jaar in Bruinisse met 172 nesten en dit is al jaren zo.

Voor de kolonies in Oost-Souburg, Ritthem en Nieuw & St. Joostland zoeken we nog tellers.

Roek

De 139 bezette nesten in 2023 betekende een lichte daling ten opzichte van 2022, toen er 147 werden geteld. De trend laat nog steeds een stijgende lijn zien en naar verwachting is de kolonisatie van Zeeland nog niet klaar. Tot nu toe broedt de soort alleen nog maar in Zeeuws-Vlaanderen en dan met name in de Oostelijke helft. De meeste Westelijke kolonie bevindt zich bij de DOW in Terneuzen. De grootste is al sinds jaar en dag die van Absdale en die telde 76 nesten in 2023.

Roek in Zeeland in 2023

GeĂ¯nteresseerden voor een kolonie kunnen zich melden bij Marcel Klootwijk.

Lsb.zeeland@sovon.nl of 0654753963

Blauwe reiger
Blauwe Reigers op nest | Foto: Marcel Klootwijk